Methodology II - CZV837030
Title: Metodika II
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Hřebačková Monika PhDr.
Pavelková Hana Mgr. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
Examination dates   
Annotation - Czech
Cílem předmětu je osvojování klíčových didaktických dovedností, které učitel využívá při rozvíjení receptivních, produktivních a interaktivních dovedností žáků. Výuka navazuje na poznatky, které posluchači získali v prvním semestru, zejména na znalosti současných paradigmat výuky gramatiky, slovní zásoby a fonetiky, a pokračuje v důsledné integraci teorie a praxe. Posluchači se zdokonalují v reflexi a sebereflexi. Nabyté vědomosti a dovednosti prokazují v mikrovyučování, které je nedílnou součástí předmětu, doplnění o písemné teoretické zdůvodnění použitých postupů. Cílem předmětu, který završuje povinné společné studium oborové didaktiky vyučujících 1. a 2. stupně ZŠ a vyučujících SŠ, je další rozvoj analyticko- didaktických a argumentačních dovedností. Posluchači získávají základní znalosti o psycholingvistických procesech probíhajících při vyučování, o stylech učení a o hodnocení mluvených a psaných projevů. Přemýšlejí o svých konkrétních zkušenostech a pomocí diskuse docházejí k abstraktní konceptualizaci. Prezentují učebnice, které používají, zaměřují se na jejich obsah a strukturu, plánují vyučovací hodiny a vytvářejí vlastní učební materiály. V závěru předmětu prokazují komplexní teoretické a aplikační znalosti o tom, jak se anglický jazyk učí a vyučuje.
Last update: Pátková Vlasta (17.02.2021)
Literature - Czech

How to teach English (J.Harmer) ISBN: 978-1-4058-4774-2 - Learning Teaching (J. Scrivener) ISBN: 978-1-4050-1399-4 - A Course in English Language Teaching (P.Ur) ISBN: 978-1-107-68467-6: - Five-Minute Activities for Young Learners, (P. McKay and J. Guse) ISBN: 9780521691345 - Music and Song (T. Murphey) ISBN: 0194370550; 9780194370554 - Drama with Children (S. Phillips) ISBN 0194372200 - Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN 80-244-0404-4. - The Teaching Knowledge Test Course. (M. Spratt, A. Pulverness and M. Williams) ISBN: 10-0-521-60992-5 -Planning Lessons and Courses. Designing sequences of work for the language classroom. (T. Woodward) ISBN:9780511732973; Paperback ISBN:9780521633543 - The Practice of English Language Teaching (J.Harmer) ISBN: 978-1-4479-8025-4 - Oxford Basics for Children Vocabulary Activities (M.Slattery) ISBN: 978-0-19-442195-9 - Young Learners (S.Philips) ISBN 978-0-19-437195-7

Last update: Pátková Vlasta (17.02.2021)
Syllabus - Czech

Semestr 3: 1.Teaching listening; 2.Teaching speaking; 3. Teaching literature; 4. Teaching culture; 5.Testing and assessment; 6.Microteaching

Last update: Pátková Vlasta (17.02.2021)
Course completion requirements - Czech

Zápočet ve formě písemného testu

Last update: Pátková Vlasta (17.02.2021)