Organic Synthesis - M110003
Title: Organická syntéza
Guaranteed by: Department of Organic Chemistry (110)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: winter s.:7
E-Credits: winter s.:7
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/2, C+Ex [HT]
Capacity: 50 / 50 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Additional information: http://Předmět je vyučován jen v ZS a je částečně vyučován v angličtině.
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D.
Svoboda Jiří prof. Ing. CSc.
Interchangeability : N110012
Examination dates   
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Last update: Fialová Jana (04.01.2018)
Modern principles of organic synthesis are taught with the focus on reduction and oxidation of organic compounds, introduction of halogenes, nitro, nitroso, sulfo groups, application of alkylation and acylation reactions for design of a broad range of organic componds, application of organometallic compounds, application of diazonium salts, and formation of alkenes and alkynes by elimination reactions. Modern methods of transformation of the carbonyl and carboxylic groups. Principles of protection in organic synthesis. A very good knowledge of subjects Organic chemistry I, Organic Chemistry II, and Mechanisms of Organic Reactions is required. To be admitted, students will have to pass successfuly an introductory test.
Aim of the course -
Last update: Fialová Jana (04.01.2018)

Students will be able to:

utilize methods of reduction and oxidation of all kind of organic functional groups

introduce and remove various functionalities in organic molecules

construct various complex carbon chains utilizng alkalytion and acylation reactions

selectively protect functionasl groups in multi-step syntheses

design syntheses of organic compounds on intermediate level

Literature -
Last update: Fialová Jana (04.01.2018)

R: Svoboda J.: Organická syntéza I - Transformace funkčních skupin. 80-7080-385-1

A: F. A. Carey, R. J. Sundberg: Advanced Organic Chemistry, 5th Ed., Part B, 2006.978-0-387-68354-6

Learning resources -
Last update: Fialová Jana (04.01.2018)

Teaching support to lectures at the lecturer.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Kundrát Ondřej Ing. Ph.D. (17.12.2021)

PODROBNÉ INFORMACE O UKONČENÍ PŘEDMĚTU:

Předmět je zakončen zkouškou. Student může přistoupit ke zkoušce z Organické syntézy po té, co získal zápočet ze cvičení z Organické syntézy.

Zápočet se uděluje na základě výsledků práce studenta během semestru. Ta se kontroluje dvěma průběžnými testy zaměřenými na probranou látku. Každý test je hodnocen max. 100 body a testy se píší během semestru po kapitole 6 (dle sylabu) (Test 1) a po kapitole 13 (Test 2). Zpravidla se jedná o 7. a 13. týden semestru. K udělení zápočtu je zapotřebí získat v součtu obou testů alespoň 100 bodů. V případě, že student tato kritéria pro udělení zápočtu nesplnil, může napsat souhrnný zápočtový test (Comprehensive Test), který zahrnuje látku za celý semestr. Souhrnný zápočtový test se hodnotí maximálně 100 body, z nichž student musí získat alespoň 50 bodů. Zápočtový test může student psát pouze jednou (zpravidla v prvních dvou týdnech zkouškového období).

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Podmínkou účasti na písemné zkoušce je zápočet zapsaný v SISu. Písemná část zkoušky trvá 120 min. a je klasifikována 100 body. Získá-li student alespoň 50 bodů z testu, může student skládat ústní zkoušku. Pokud tuto podmínku student nesplnil, je klasifikován známkou "F". Pokud student neuspěje u ústní zkoušky, musí znovu opakovat i písemnou část zkoušky bez ohledu na výsledek té předchozí.

Pokud se student ze závažných důvodů nestihl odhlásit ze zkoušky, může se omluvit bez zbytečného odkladu přímo zkoušejícímu. V tomto případě vždy uvede důvod nepřítomnosti na zkoušce. Neomluvená neúčast nebo neuznaná omluva nepřítomnosti u zkoušky se hodnotí klasifikací "F".

Syllabus -
Last update: Fialová Jana (04.01.2018)

1. Reduction. Catalytic hydrogenation, reduction of multiple bonds.

2. Reduction of functional groups, hydrogenolytic reactions.

3. Oxidation of a nonfunctional and functional carbon atom, hydroxylation, oxidation leading to carbonyl compounds and carboxylic acids. Oxidation of O, N, and S-functional groups, oxidative decarboxylation.

4. Halogenation. Addition and substitution reactions. Substitution of halogenes, O- and N-derivatives.

5. Alkylation a acylation reactions. Nucleophilic substitution, nucleophilic and alkylation reagents, PTC-catalysis.

6. Alkylation of heteroatoma, alkylation of C-acids. Base catalyzed aldolisation reactions. The Wittig and related reactions.

7. Friedel-Crafts alkylation and acylation, halomethylation, formylation.

8. Nitration and nitrosation. Application for the synthesis of nitro and nitroso compounds. Sulfonation of aliphatic and aromatic compounds.

9. Formation and reactivity of diazonium salts. Diazotation, substitution of the diazo group, coupling reactions.

10. Formation of organometallic compounds.

11. Aplication of organometallic compounds.

12. Elimination reactions. Mechanisms, dehydration, deoxygenations, elimination of N-, S-groups, halogens, decarboxylation, extrusion.

13. Functional derivatives of carbonyl and carboxylic group. Acetals, nitrogen derivatives. Formation of functional derivatives of carboxylic acids.

14. Principle of protection in organic synthesis. Protection of OH, CO, NH2 and COOH.

Registration requirements -
Last update: Kundrát Ondřej Ing. Ph.D. (08.01.2018)

No.

Course completion requirements - Czech
Last update: Kundrát Ondřej Ing. Ph.D. (16.02.2018)

Předmět je zakončen zkouškou, která se skládá z písemné a ústní části. Student může přistoupit ke zkoušce z Organické syntézy poté, co získal zápočet na cvičeních z Organické syntézy.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2.5 70
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
7 / 7 196 / 196