Special Analysis of Fuels - M215004
Title: Speciální analýza paliv
Guaranteed by: Department of Sustainable Fuels and Green Chemistry (228)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: winter s.:5
E-Credits: winter s.:5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Staš Martin Ing. Ph.D.
Interchangeability : N215011
Examination dates   
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Předmět rozšiřuje znalosti o teoretických principech a zejména praktické aplikaci vybraných separačních, spektroskopických a elektrochemických analytických metod, které jsou použitelné pro charakterizaci konvenčních a alternativních paliv. Kurz je rozdělen do dvou základních bloků. V rámci prvního bloku budou probrány jednotlivé analytické (separační, spektroskopické a elektrochemické) metody analýzy paliv. Důraz bude kladen na rozšíření teoretických a praktických znalostí o různých analytických metodách získaných v předchozích letech studia. Druhý blok bude zaměřen na aplikaci vybraných analytických technik při analýze konvenčních a alternativních paliv. Po absolvování předmětu se studenti budou snadno orientovat v problematice analýzy konvenčních a alternativních paliv. Detailně porozumí principům jednotlivých analytických metod, rozdílům mezi nimi, jejich praktickým aplikacím a budou umět zvolit vhodnou analytickou metodu pro zamýšlenou aplikaci.
Last update: Staš Martin (16.09.2023)
Literature - Czech

Z: James G. Speight: Handbook of Petroleum Product Analysis; A John Wiley & Sons Inc., Hoboken (New Jersey) USA, 2002. ISBN: 0-471-20346-7.

D: J. Mostecký, S. Hála, M. Kuraš, M. Popl: Analýza uhlovodíkových surovin; STNL/ALFA: Praha, 1984.

D: V. Šešulka: Analýza paliv; SNTL: Bratislava, 1970.

Last update: Staš Martin (08.05.2024)
Learning resources - Czech

M. Staš a kol. Analýza paliv - studijní text, 2023 (dostupné přes e-learning).

M. Staš a kol. Speciální analýza paliv - výukové prezentace (dostupné přes e-learning).

Last update: Staš Martin (02.05.2024)
Syllabus - Czech

1. Úvod - rozdělení analytických metod, kvalitativní a kvantitativní analýza.

2. Separační metody v analýze (destilace, absorpce, adsorpce, extrakce) - instrumentace, příprava vzorku a vlastní provedení, vyhodnocení výsledků, příklady.

3. Chromatografie - úvod, klasifikace, základní terminologie, kvalitativní a kvantitativní analýza, oblasti použití.

4. Plynová chromatografie - kolony, detektory, nástřikové členy, konfigurace GC, příprava vzorků pro analýzu, příklady použití.

5. Kapalinová chromatografie (HPLC, LSC, GPC) - pracovní podmínky, instrumentace, detektory pro LC, příprava vzorků, příklady použití.

6. UV, fluorimetrie - princip, výhody/nevýhody, instrumentace, příprava vzorku a vlastní provedení, kvalita/kvantita, příklady využití.

7. FTIR - princip, výhody/nevýhody, instrumentace, příprava vzorku a vlastní provedení, vyhodnocení výsledků - kvalita/kvantita, příklady využití.

8. MS, NMR - princip, výhody/nevýhody, instrumentace, příprava vzorku a vlastní provedení, vyhodnocení výsledků, příklady využití.

9. Stanovení kovů a prvků - AAS, AES, ICP, rentgen - princip, výhody/nevýhody, instrumentace, příprava vzorku a vlastní provedení, vyhodnocení výsledků, příklady využití.

10. Termické metody - DTA, TGA, DSC, pyrolýza - princip, výhody/nevýhody, instrumentace, vyhodnocení výsledků, příklady využití.

11. Hodnocení kvality plynných paliv - přehled sledovaných parametrů, jejich význam, volba vhodných metodik pro odběr vzorků a vlastní analýzu.

12. Hodnocení kvality ropných frakcí a produktů - přehled sledovaných parametrů, jejich význam, volba vhodných metodik analýzy.

13. Hodnocení kvality pevných paliv a produktů jejich zpracování - přehled sledovaných parametrů, volba vhodných metodik pro vzorkování a vlastní analýzu.

14. Speciální stopové analýzy vybraných polutantů - PAU, PCB, aldehydy, fenoly, VOC, sirné látky, organokovy; odběr a příprava vzorků.

Last update: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Registration requirements - Czech

Žádné.

Last update: Staš Martin (15.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Úspěšné absolvování písemné a ústní zkoušky.

Last update: Staš Martin (15.09.2023)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 3.5 98
5 / 5 140 / 140