Fundamentals of Wastewater Treatment - N217006
Title: Základy čištění odpadních vod
Guaranteed by: Department of Water Technology and Environmental Engineering (217)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:7
E-Credits: winter s.:7
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/2, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: B217005
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Růžičková Iveta Ing. Ph.D.
Bindzar Jan Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: B217005
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (01.12.2005)
The aim of the lecture is to show the basic principles of the wastewater treatment. The main processes used for wastewater treatment will be described. Another objective of the course is to show the methods of optimal wastewater treatment technology design for both municipal and industrial wastewater.
Aim of the course -
Last update: Růžičková Iveta Ing. Ph.D. (03.07.2013)

Students will be able to:

understand principles of basic physico-chemical wastewater treatment methods

understand principles of organic compounds, nitrigen and phosphorus removal from wastewaters

understand microbial composition and evaluation of biocenoses used in wastewater treatment

understand technological modifications of watewater treatment systems

Literature - Czech
Last update: Růžičková Iveta Ing. Ph.D. (09.11.2012)

Z:Bindzar J. a kol.,Základy úpravy a čištění vod,VŠCHT Praha,2009,9788070807293

Learning resources -
Last update: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (12.09.2020)

MS Teams 217-O365-N217006 Základy čištění odpadních vod

Requirements to the exam - Czech
Last update: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (13.09.2017)

Předmět je zakončen zápočtem a ústní zkouškou. Podmínkou účasti na ústní zkoušce je získání zápočtu.

Zápočtový test se skládá ze dvou částí:

1)legislativa, stokování a fyzikálně-chemické metody čištění (maximálně 50 bodů)

2)biologické procesy při čištění odpadních vod, městské ČOV (maximálně 50 bodů)

Pro získání zápočtu je nutné dosáhnout celkově aspoň 50% úspěšnosti a současně minimálně 35% úspěšnosti v každé z obou částí.

Test se píše ve stanoveném termínu ve 14. týdnu semestru, a to zpravidla v době konání přednášek dle rozvrhu. Účast na testu je povinná, případnou neúčast je nutné řádně zdůvodnit (nemoc, účast na jiné výuce, …). Při neomluvené neúčasti student ztrácí právo účastnit se opravného termínu.

Dva opravné termíny jsou vypisovány v průběhu zkouškového období. Každý student se může zúčastnit pouze jednoho řádného termínu a dvou termínů opravných, tzn. k dispozici jsou maximálně tři pokusy o úspěšné napsání testu. Na opravný termín testu se studenti mohou přihlásit výhradně prostřednictvím SIS, kde je rovněž možné se ve stanovené lhůtě z účasti odhlásit. Při neúčasti a včasném neodhlášení termín propadá, tzn. student má dále k dispozici o jeden termín méně.

Na psaní testu je k dispozici 120 minut. V případě pozdního příchodu studenta na test je psaní umožněno, avšak bez náhrady zmeškaného času. V průběhu psaní testu je dovoleno používat pouze psací a rýsovací potřeby. Není dovoleno použití žádné literatury ani jiných studijních pomůcek, notebooku, elektronického diáře apod. V průběhu testu není umožněno opouštět místnost, nesmí se používat nepovolené pomůcky včetně telekomunikačních prostředků a není dovolena ani vzájemná komunikace mezi studenty. Nerespektování těchto pravidel je důvodem k okamžitému odebrání testu studentovi, bez možnosti náhrady.

V testu je možno dosáhnout maximálně 100 bodů; dosáhne-li student celkově minimálně 50 bodů a současně minimálně 18 bodů v každé z obou částí, získává nárok na zápočet. Dosažený počet bodů bude studentům oznámen v čase a na místě, které určí vyučující v průběhu psaní testu. Opravené testy budou k nahlédnutí u vyučujícího v čase a na místě, které určí; při této příležitosti lze uplatnit případné reklamace k hodnocení jednotlivých otázek.

Na ústní zkoušku se studenti přihlašují prostřednictvím SIS po získání zápočtu. Nelze absolvovat zápočtový test a ústní zkoušku v jednom termínu. Případné odhlašování ze zkoušky se provádí v SIS do určeného data, při včasném neodhlášení a neúčasti na zkoušce termín bez náhrady propadá a zkouška je klasifikována známkou "F". Student má celkem k dispozici nejvýše tři termíny, tzn. jeden řádný a maximálně dva opravné.

Při zápočtovém testu i ústní zkoušce je student povinen mít u sebe index a na požádání ho předložit ke kontrole pedagogovi, který provádí dozor při testu, nebo zkoušejícímu.

Podle výnosu č. 30.09/12 zaznamenávají vyučující v SIS aktivní účast studentů na výuce. Evidence účasti se týká pouze studentů, kteří se prokazatelně účastní výuky, ale nezískají zápočet ani nesloží zkoušku. Na konci zkouškového období vyučující u těchto studentů vyplní klasifikaci "=". Prokazatelnou účastí na výuce se v rámci předmětu N217006 rozumí účast na zápočtovém testu a minimálně 50% účast na přednáškách.

Syllabus -
Last update: Růžičková Iveta Ing. Ph.D. (27.06.2013)

1. Definition, origin, classification and characterization of wastewater, different approaches to wastewater treatment, differences between municipal and industrial wastewaters, legislation for wastewater discharge.

2. Transport of wastewater, mechanical pretreatment - screening, sand and grease trap, flow and concentration equalization.

3. Suspended solids separation - sedimentation, filtration, hydrocyclone, flotation, magnetic separation, thickening of sludge by sedimentation.

4. Separation processes - extraction, adsorption, stripping, membrane processes.

5. Chemical wastewater treatment - neutralization, precipitation, coagulation, oxidation and reduction.

6. Fat, oil and grease removal - separation, emulsion breaking, groundwater protection.

7. Municipal wastewater treatment plant flow sheet, wastewater pretreatment, construction of primary settling tanks, primary sludge disposal.

8. Terminology of biochemical processe,kinetics of microorganism growth and substrate removal, types of reactors according to flow and hydraulic regime

9. Activated sludge process, microbial composition of activated sludge, technological parameters and modificatins of activated sludge systems, principles of organic carbon compounds removal

10. Aeration, oxygenation capacity, factors affecting oxygenation capacity, principles and systems of biological nutrients removal, chemical precipitation of phosphorus

11. Activated sludge separation, principles of activated sludge flocs formation, evaluation of activated sludge settling properties,separation problems, identification of activated sludge microorganisms

12. Secondary clarifiers, tertiary treatment, membrane bioreactors

13. Fixed film processes, reactors combining suspended and fixed-film biomass

14. Sludge management of WWTP, anaerobic wastewater treatment.

Registration requirements -
Last update: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (17.07.2013)

Biochemistry I, Chemical Engineering I

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
Účast na seminářích 1 28
7 / 7 196 / 196
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 20
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 20
Oral examination 60