Specialization Laboratory Course – Materials - AM101020
Anglický název: Specialization Laboratory Course – Materials
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Rubešová Kateřina doc. Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N101021
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Laboratorní kurz je koncipován jako multitematický kurz poskytovaný ústavy, které participují na specializaci “Materials Chemistry and Technology” studijního programu “Chemistry, Technology and Materials”. Laboratorní práce zahrnují následující témata: zpracování kovů a jejich koroze, technologie skla a keramiky, vlastnosti a zpracování polymerů, elektrolýza a membránové technologie, spektroskopická charakterizace materiálů. Takto se studentii seznámí jak s přípravou materiálů, tak s jejich charakterizací. Studenti se také zdokonalí v zaznamenávání a zpracování měřených dat a na jejich základě budou umět formulovat příslušné závěry.
Poslední úprava: Rubešová Kateřina (19.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • osvojit si nové metody a techniky
  • navrhnout experiment, vypočítat vstupní data
  • použít různé charakterizační metody, sbírat a vyhodnocovat data
  • dávat do souvislosti získané výsledky s teorií
Poslední úprava: Rubešová Kateřina (22.02.2018)
Literatura -

Instrukce a návody jednotlivých prací jsou k dispozici na e-learningových stránkách https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?idnumber=AM101020. Tyto stránky jsou dostupné všem studentům zapsaným na předmět v SIS.

Poslední úprava: Rubešová Kateřina (22.02.2018)
Studijní opory -

Instrukce a návody jednotlivých prací jsou k dispozici na e-learningových stránkách https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?idnumber=AM101020. Tyto stránky jsou dostupné všem studentům zapsaným na předmět v SIS.

Poslední úprava: Rubešová Kateřina (22.02.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Každá práce je zakončená laboratorním protokolem, jehož podoba a rozsah jsou specifikovány v instrukcích ke každé úloze. Po dokončení každé úlohy zapíše vyučující známku z úlohy do hodnotícího archu, který je k dispozici na následujících e-learningových stránkách https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?idnumber=AM101020 Celková známka je potom průměrem známek za jednotlivé úlohy. Zápočet zapisuje garant předmětu.

Poslední úprava: Rubešová Kateřina (22.02.2018)
Sylabus -

Studenti si vybírají z následujícíh laboratorních prací. Povinných je 8 prací, maximum je 12 prací. Číslo v závorce za názvem práce je číslem ústavu, který práci zajišťuje.

Flurescent semiconducting nanodots (101)

Synthesis and characterization of selected graphite oxides (101)

Synthesis of high-Tc cuprate superconductor (101)

Magnetic characterization of high-Tc cuprate superconductors using PPMS (101)

Planar optical waveguides (101)

Characterization of PEM water electrolyser (105)

Permeability of membranes for gas separation (105)

Metallography (106)

Mechanical testing of metals (106)

Determination of the corrosion rate of metals (106)

Refining and production electrolysis of copper (106)

Stereology-based image analysis of microstructures (107)

Rheology of ceramic suspensions (107)

Characterization of particles via laser diffraction (107)

Measurement of elastic properties via impulse excitation (107)

Glass melting (107)

Measurement of glass viscosity (107)

Characterization of materials surfaces by SEM (107)

Characterization of the properties of cement (107)

Monitoring the crystallization of glass (107)

Radical polymerization (112)

Determination of molar mass of polymers (112)

Processing and mechanical properties of polymers (112)

Poslední úprava: Kubová Petra (03.09.2019)
Vstupní požadavky -

Bakalářský titul v některém z oborů chemie, chemického inženýrství nebo materiálového inženýrství.

Poslední úprava: Rubešová Kateřina (22.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Bakalářský titul v některém z oborů chemie, chemického inženýrství nebo materiálového inženýrství.

Poslední úprava: Rubešová Kateřina (22.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Každá práce je zakončená laboratorním protokolem, jehož podoba a rozsah jsou specifikovány v instrukcích ke každé úloze. Po dokončení každé úlohy zapíše vyučující známku z úlohy do hodnotícího archu, který je k dispozici na následujících e-learningových stránkách https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?idnumber=AM101020. Celková známka je potom průměrem známek za jednotlivé úlohy. Zápočet zapisuje garant předmětu.

Poslední úprava: Rubešová Kateřina (22.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
7 / 7 196 / 196