Specialization Laboratory Course – Chemistry - AM110019
Anglický název: Specialization Laboratory Course – Chemistry
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 10 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Patří ke studentské práci typu: projekt
Další informace: http://Předmět je vyučován jen v ZS
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Rybáčková Markéta Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Záměnnost : N110017
Termíny zkoušek   
Anotace -
Cílem předmětu je teoretické a praktické seznámení studentů s moderními laboratorními technikami. Mezi probírané problematiky patří cross-coupling reakce, fotochemické reakce, práce s organokovovými činidly a komplexními hydridy, práce v inertní atmosféře s využitím inertních linek a septových technik, práce v rukavicovém boxu, práce za nízkých teplot a práce s nízkovroucími kapalinami. Připravené produkty jsou izolovány některou ze separačních technik (destilace, krystalizace, sloupcová chromatografie) a jejich struktura a čistota určovány vybranými analytickými metodami (NMR spektroskopie, TLC, GC, UV-VIS spektroskopie). Součástí předmětu je práce na výzkumném projektu na pracovišti školitele.
Poslední úprava: Rybáčková Markéta (31.07.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

pracovat v inertním prostředí na inertních linkách septovou technikou

pracovat za nízké teploty

pracovat v rukavicovém boxu

pracovat s nízkovroucími kapalinami

pracovat s organokovovými činidly a komplexními hydridy

změřit UV spektrum a analyzovat reakční směs pomocí HPLC

Poslední úprava: Rybáčková Markéta (06.08.2019)
Literatura -

Z. Jaroslav Kvíčala: Laboratorní technika organické chemie, VŠCHT Praha, Praha 2007. ISBN10: 8070803223, ISBN13: 9788070803223.

Poslední úprava: Kubová Petra (15.01.2018)
Studijní opory -

Laboratorní předpisy

Poslední úprava: Kubová Petra (15.01.2018)
Metody výuky -

V rámci tohoto předmětu posluchači absolvují kurz laboratorní techniky (1. - 4. týden semestru, body 1-8 dle sylabu). Další náplní kurzu je práce ve specializovaných laboratořích (5. – 14. týden semestru) a literární rešerše. Organizaci specializovaných laboratoří si studenti dohodnou s vedoucím práce.

Poslední úprava: Rybáčková Markéta (31.07.2019)
Sylabus -

1. Stanovení neznámé koncentrace butyllithia – práce v inertní atmosféře s využitím inertních linek a septových technik.

2. Birchova redukce o-xylenu - práce s nízkovroucími kapalinami, stanovení konverze pomocí NMR spektroskopie.

3. Redukce esteru karboxylové kyseliny - práce s komplexními hydridy v inertní atmosféře, krystalizace, kontrola čistoty produktu NMR spektroskopií.

4. Acylace cyklohexanonu – syntetické využití enaminů, práce s Dean-Starkovým nástavcem, vakuová destilace.

5. Horner-Wadsworth-Emmonsova reakce – práce s hydridem sodným v inertní atmosféře, krystalizace, kontrola čistoty produktu NMR spektroskopií.

6. Negishiho cross-coupling – práce s organozinečnatými sloučeninami v inertní atmosféře, sloupcová chromatografie.

7. Fotochemická oxidace sulfidů na sulfoxidy – měření UV spekter, výpočet extinkčního koeficientu, navažování na analytických vahách, analýza reakční směsi pomocí HPLC.

8. Metateze s uzavřením cyklu – práce v rukavicovém boxu, kinetická studie pomocí NMR spektroskopie.

9. Práce na výzkumném projektu pod vedením školitele.

Poslední úprava: Rybáčková Markéta (06.08.2019)
Studijní prerekvizity -

Ne.

Poslední úprava: Rybáčková Markéta (25.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmět je ukončen obhajobou individuálního projektu.

Poslední úprava: Rybáčková Markéta (06.08.2019)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Obhajoba individuálního projektu 0.1 2
Práce na individuálním projektu 1.9 54
7 / 7 196 / 196