Theoretical Fundamentals of Analytical Chemistry - AM402007
Anglický název: Theoretical Fundamentals of Analytical Chemistry
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N402020, S402020
Termíny zkoušek   
Anotace -
Tento předmět rozšiřuje teoretické základy využití chemických reakcí k chemické analýze především s ohledem na vznik případných systematických odchylek výsledku analýzy od skutečné hodnoty. Úvodní část přednášek je věnována seznámení s postupem správného vyjadřování analytického výsledku. V následující části se posluchači seznámí s aspekty rovnovážných dějů (protolytických, srážecích, komplexotvorných a redoxních), které ovlivňují chování analytu především ve vodném prostředí, s důrazem na grafické modelování rovnovážných stavů. Závěrečná část přednášek je věnována problematice nelineární regrese a různým nástrojům zpracování experimentálních dat s cílem výpočtu termodynamických konstant ve vodných roztocích. V rámci cvičení jsou studenti vedeni k samostatnému řešení praktických problémů využitím jednoduchých algoritmů pro iterační výpočty.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (25.07.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět

Charakterizovat protolytické, komplexotvorné, srážecí a redoxní rovnováhy a jejich vliv na analytická stanovení ve vodných roztocích;

Konstruovat a interpretovat distribuční diagramy a diagramy oblastí převažující existence;

Zpracovat experimentální data metodami nelineární regrese.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (25.07.2019)
Literatura -

D: Šůcha,L.-Kotrlý,S.: Teoretické základy analytické chemie, SNTL/ALFA, Praha 1971, 329 s.

D: Ionic Equilibrium: Solubility and pH Calculations James N. Butler, Wiley, 1998, ISBN 0-471-58526-2

Poslední úprava: Pátková Vlasta (25.07.2019)
Studijní opory -

Připravené excelovské sešity

Prezentace dodané na přednáškách

Poslední úprava: Pátková Vlasta (25.07.2019)
Metody výuky -

Přednášky a cvičení (koordinovaná a samostatná práce studentů).

Poslední úprava: Pátková Vlasta (25.07.2019)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

V průběhu semestru řeší studenti pět samostatných úloh. Body se získávají za správné řešení odevzdané v předem ohlášeném termínu. Všechny domácí úlohy musí být vypracovány. Hodnocení zkoušky je na základě výsledku závěrečného testu a bodů získaných průběžným řešením domácích úloh.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (25.07.2019)
Sylabus -

1. Terminologie analytické chemie a měření

2. Termodynamika protolytických rovnováh, výpočty pH

3. Titrační křivky, odhad titrační chyby acidobazických titrací

4. Výpočetní nástroje pro řešení problémů v analytické chemii - příklady řešení pomocí prg. EXCEL a MAPLE

5. Termodynamika srážecích rovnováh

6. Srážecí rovnováhy, vliv přítomnosti vlastních iontů, DOPE

7. Termodynamika komplexotvorných rovnováh

8. Algoritmus COGS

9. Vliv tvorby komplexů na srážecí rovnováhy (DOPE)

10. Termodynamika redoxních rovnováh

11. Rovnováhy v binárních systémech, kinetické metody analýzy

12. Nelineární regrese

13. Metody výpočtu termodynamických konstant (vodné roztoky)

14. Zkouškový test

Poslední úprava: Pátková Vlasta (25.07.2019)
Vstupní požadavky -

Zkouška z Analytické chemie I.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (25.07.2019)