Conservation of Building Materials and Degradation Theories - AP148001
Anglický název: Conservation of Building Materials and Degradation Theories
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kotlík Petr doc. Ing. CSc.
Záměnnost : P148001
Termíny zkoušek   
Anotace -
Předmět je zaměřen na rozvíjení a prohlubování znalostí příčin a způsobů poškozování materiálů památkových staveb - přírodních i umělých - a metod a postupů jejich ošetřování. Důraz je kladen na potřebu brát při navrhování technologie jednotlivých kroků (čištění, zpevňování, povrchových úprav apod.) v úvahu zásady památkové péče vycházející z domácí tradice i z mezinárodních dokumentů.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Výstupy studia předmětu

Studenti budou umět popsat principy poškozování anorganických stavebních materiálů památkových objektů (přírodních i uměle vyráběných), mechanizmy jednotlivých typů jejich koroze a degradace a způsoby jejich poznání. Budou schopni navrhnout postupy a prostředky jejich čistění, konsolidace a povrchové úpravy a postupy a materiály pro tmely, doplňky a kopie artefaktů architektury nebo uměleckých či řemeslných památek.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Literatura -

Z:

Kotlík P. a kol.: Stavební materiálů historických objektů. VŠCHT Praha, 1999.

Winkler E. M.: Stone in architecture: properties, durability. Springer, Wien 1994.

Vaněček I.: Nástěnné malby. STOP, Praha 2000.

D:

Hlaváč J.: Základy technologie silikátů. SNTL -Alfa, Praha 1988.

Ashurst J., Dimes F. G.: Conservation of building and decorative stone. Butterworths-Heinemann, London - Boston 1998.

Siegesmund S., Snetlage R. (ed): Stone in Architecture. Springer, Heidelberg 2011.

Mora P.. Mora L., Philippot P.: Conservation of wall paintings. Butterworths, London - Boston 1984

Kol. autorů: Vápno. STOP, Praha 2001.

Kotlík P. a kol.: Opuka. STOP, Praha 2000.

Rovnaníková P.: Omítky. STOP, Praha 2002.

Wasserbauer R.: Biologické znehodnocení staveb. ABF, a.s., 2000.

Kol.: Illustrated glossary on stone deterioration patterns, English-Czech. Překlad: Drdácký M., Slížková Z., Zeman A., ICOMOS 2010.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Sylabus -

1. Přírodní horniny, vznik, vlastnosti, oblasti použití

2. Keramické stavební materiály, suroviny výroba, vlastnosti

3. Stavební pojiva, charakteristika, výroba, vlastnosti

4. Korozní procesy silikátových materiálů památkových objektů

5. Hodnocení vlastností silikátových stavebních materiálů

6. Čistění povrchu silikátových stavebních materiálů - metody a prostředky

7. Konsolidace silikátových stavebních materiálů - metody a prostředky

8. Povrchové úpravy- silikátových stavebních materiálů - metody a prostředky

9. Materiály pro tmely, doplňky a kopie silikátových materiálů

10. Formy pro zhotovování kopií děl ze silikátových materiálů

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Ústní zkouška

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)