Strategies of processing of chromatographic and mass spectrometric data - AP323006
Anglický název: Strategies of processing of chromatographic and mass spectrometric data
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Stránská Milena prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : P323006
Termíny zkoušek   
Anotace -
Cílem výuky v rámci předmětu je získat znalosti nutné k interpretaci analytických dat, získaných metodami chromatografie a hmotnostní spektrometrie, které se používají k analýze složek potravin. V předmětu jsou probírány tyto hlavní oblasti: (i) chromatografické techniky spojené s různými přístupy hmotnostní spektrometrie; (ii) interpretace hmotnostních spekter; (iii) softwary pro identifikaci analytů a vyhodnocování dat; (iv) realizace necílového screeningu v analýze potravin; (v) metody a techniky kvantifikace a konfirmace; (vi) statistické metody zpracování dat (multivariační analýza).
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti po absolvování předmětu porozumí principům moderních separačně-detekčních technik na bázi vysokorozlišovací plynové a kapalinové chromatografie s různými typy hmotnostně-spektrometrických detektorů. Naučí se interpretovat hmotnostní spektra a seznámí se s řadou softwarů používaných pro identifikaci analytů a kvantifikaci analytů. Budou schopni realizace cílových analýz i necílového screeningu, s ohledem na dostupnou analytickou instrumentaci, a budou disponovat znalostmi nutnými k řádnému vyhodnocení a interpretaci naměřených dat.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Literatura -

Z: Semih Ötles, Handbook of FOOD ANALYSIS INSTRUMENTS, CRC Press is an imprint of the Taylor & Francis Group, ISBN 978-1-4200-4566-6

Z: Y. Picó, Food Toxicants Analysis, Techniques, Strategies and Developments, ISBN: 9780444528438

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Studijní opory -

https://massbank.eu/MassBank/

https://www.mzcloud.org/

https://chemdata.nist.gov/

www.bio-rad.com/en-cn/product/mass-spectral-databases

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Metody výuky -

Přednášky vyučujících

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Nejsou.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Sylabus -

1. Obecné požadavky na kvalitu generových dat pomocí chromatografických a hmotnostně-spektrometrických technik; vymezení základních pojmů.

2. Spojení plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií, ionizační techniky v GC-MS, konvenční detektory.

3. Spojení kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií, ionizační techniky, konvenční detektory.

4. Hmotnostní spektrometrie (MS), typy hmotnostních spektrometrů, akviziční módy.

5. Interpretace GC-MS hmotnostních spekter.

6. Interpretace LC-MS hmotnostních spekter.

7. Hmotnostně-spektrometrická data v analýze potravin.

8. Knihovny spekter, retenční indexy.

9. Spektrální dekonvoluce, software pro identifikaci/interpretaci analytů.

10. Aplikace necílového screeningu v analýze potravin.

11. Přehled a použití různých kvantifikačních postupů a technik.

12. Kriteria konfirmace ve spojení s hmotnostní spektrometrií.

13. Významné statistické metody pro zpracování dat.

14. Využití software pro automatické procesování dat.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Vstupní požadavky -

Nejsou.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Studijní prerekvizity -

Nejsou.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

ústní zkouška, absolvování testu

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)