Atomic Spectroscopy - AP402006
Anglický název: Atomic Spectroscopy
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mestek Oto prof. Ing. CSc.
Kaňa Antonín doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : P402006
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
V přednáškách se studenti seznámí s moderními metodami stopové prvkové analýzy založenými na principech atomové spektrometrie. Úvodní část přednášek je věnována teoretickým principům, stavbě atomu, energetickým přechodům v elektronovém obalu atomů a základním konstrukčním prvkům využívaných v atomové spektrometrii. První část přednášek je věnována atomové absorpční spektrometrii. Studenti se seznámí s používanými zdroji záření, způsoby atomizace, metodami korekce interferencí a některými speciálními přístupy k analýze (generování těkavých sloučenin, elektrolytická depozice analytu). Další blok přednášek je věnován emisní spektrální analýze, studenti se seznámí s různými způsoby buzení spekter, jako je např. buzení jiskrou, elektrickým obloukem, doutnavým výbojem, plazmatem nebo laserem. Následující část přednášek je věnována hmotnostní spektrometrii s indukčně vázaným plazmatem, studenti se seznámí se základy instrumentace, metodami korekce spektrálních i nespektrálních interferencí a speciálními technikami, jako jsou např. prvková speciační analýza, analýza jednotlivých částic a izotopové zřeďování. Pozornost je věnována i atomové fluorescenční spektrometrii a spektrometrii v oblasti rentgenového záření. V části přednášek věnovaných aplikacím se studenti seznámí s problematikou práce ve stopové laboratoři, metodami přípravy nejrůznějších typů vzorků (vody, biologické materiály, rudy a horniny) a možnostmi využití technik atomové spektrometrie pro analýzy in situ. Součástí výuky je i samostatný literární nebo laboratorní projekt. Předmět je určen pro studenty, kteří výuku atomové spektrometrie neabsolvovali v rámci magisterského studia.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

Student po absolvování předmětu získá teoretické znalosti o metodách prvkové analýzy využívající optickou spektrometrii (absorpční, emisní a fluorescenční), rentgenovou spektrometrii a hmotnostní spektrometrii. Seznámí se také s různými způsoby přípravy vzorků a problematikou čistoty ve stopové laboratoři.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

Z: Cullen M.: Atomic Spectroscopy in Elemental Analysis, Blackwell 2004, ISBN 1-84127-333-3

Z: Broekaert José A.C.: Analytical Atomic Spectrometry with Flames and Plasmas, Wiley 2002, ISBN 978-3-527-31282-5

Z: Becker J.S.: Inorganic Mass Spectrometry, Principles and Applications, Wiley 2007, ISBN 978-0-470-01200-0

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

Vypracování samostatného projektu - rešeršní práce nebo laboratorní projekt.

Účast na zkoušce.

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

1. Struktura atomů.

2. Interakce elektronů a elektromagnetického záření, šířka a intenzita spektrálních čar.

3. Základy optiky, konstrukce monochromátorů a polychromátorů, konstrukce detektorů záření.

4. Atomová absorpční spektrometrie, základní konstrukční prvky – zdroje záření, atomizátory.

5. Atomová absorpční spektrometrie: interference a korekce pozadí, optimalizace a zpracování signálu.

6. Atomová absorpční spektrometrie: speciální techniky - generování hydridů, stanovení rtuti, elektrodepozice.

7. Atomová fluorescenční spektrometrie.

8. Plamenová emisní spektrometrie, spektrografie s buzením spekter elektrickým obloukem a jiskrou, spektrometrie s rotační elektrodou, spektrometrie s doutnavým výbojem.

9. Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným a stejnosměrným plazmatem, LIBS

10. Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem: základní konstrukční prvky – iontová optika, iontové filtry a detektory.

11. Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem: interference a metody jejich eliminace; speciální techniky – laserová ablace, analýza nanočástic, spojení s elektrotermickým odpařováním.

12. Spřažené techniky ve speciační analýze stopových prvků.

13. Rentgenová fluorescenční spektrometrie.

14. Příprava vzorků pro prvkovou stopovou analýzu, zásady práce ve stopové laboratoři.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

Základní znalosti analytické chemie, fyziky a matematiky.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

Student vypracuje a obhájí literární rešerši nebo protokoly z laboratorních úloh.

Pro splnění ústní zkoušky musí student úspěšně zodpovědět dvě otázky ze seznamu otázek.