Metody průzkumu památek - B148003
Anglický název: Methods of Conservation Survey
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Michalcová Alena doc. Ing. Ph.D.
Knotek Vítězslav Ing. Ph.D.
Záměnnost : N148009
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Předmět má za cíl seznámit studenty se základními analytickými a zkušebními metodami, které mohou využívat při průzkumu jejich restaurovaných objektů a se správnou interpretací získaných výsledků.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

Studenti budou umět:

  • základní znalosti o principech vybraných analytických metod
  • správně interpretovat výsledky základních analytických metod - AAS, XRF, XRD, FTIR, optické a elektronové mikroskopie, elektronové mikroanalýzy - při zpracovávání restaurátorského průzkumu konkrétního restaurovaného předmětu.
Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

Z: Ciliberto E., Spoto G.: Modern analytical methods in art and archaeology, Wiley-Interscience, New York, 2000, ISBN 0-471-29361-X.

Z: Caley E.R.: Analysis of ancient metals, International series of monographs on analytical chemistry, v. 19, Oxford 1964.

D: Průšek J.: Hodnocení jakosti a účinnosti protikorozních ochran strojírenských výrobků, SNTL Praha 1985.

D: Lang J. Middleton A.: Radiography of Cultural Material, Oxford, Butterworth - Heinemann 1997.

D: Šimůnková E., Karhan J.: Pigmenty, barviva a jejich identifikace, VŠCHT Praha 1993.

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

Prezentace k dispozici u vyučujícího.

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

1. Zásady pro analýzu uměleckých a historických předmětů, odběr vzorků.

2. Metody používané při optickém průzkumu.

3. Metody sledování struktury materiálu.

4. Metody defektoskopie, hodnocení tloušťky stěny, povlaku.

5. Metody hodnocení povrchových úprav a vrstev u kovových materiálů.

6. Metody k určení mechanických vlastností materiálů.

7. Metody k určení fyzikálních vlastností materiálů.

8. Metody pro povrchovou a objemovou analýzu a možnosti orientačního určení složení kovových materiálů.

9. Metody pro analýzu a možnosti orientačního určení složení anorganických nekovových materiálů

10. Metody pro analýzu a možnosti orientačního určení složení přírodních organických materiálů.

11. Metody pro analýzu a možnosti orientačního určení složení syntetických organických materiálů

12. Metody datování.

13. Metody hodnocení povrchových úprav a vrstev u nekovových materiálů.

14. Metody charakterizace prostředí památek.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (06.02.2018)

žádné

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.03.2018)

Předmět je zakončen ústní zkouškou. Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84