Dějiny umění I - B148008
Anglický název: Art History I
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Křenková Zuzana PhDr. Ph.D.
Záměnnost : N148023
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Studenti se seznámí se základními uměleckými slohy v Evropě a jejich hlavními představiteli. Přenášky jsou zaměřeny na umění pravěku, vybrané starověké kultury a evropské umění středověku. Pozornost je věnována jak evropskému umění, tak uměleckým projevům v českých zemích.
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

základní znalosti o hlavních obdobích dějin umění

využít odborné pojmosloví

mezioborově komunikovat.

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Literatura -

Z:CHADRABA, Rudolf - KRÁSA, Josef (edd.), Dějiny českého výtvarného umění I/1, 2. Od počátků do konce středověku. Praha 1984-1989. ISBN 80-200-0630-3.

Z:GOMBRICH, Ernst Hans, Příběh umění. Praha 1992. ISBN 80-207-0416-7.

Z:HEROUT, Jaroslav, Staletí kolem nás: přehled stavebních slohů. Praha 2002. ISBN 80-7185-389-5.

Z:BARTLOVÁ, Milena, Průvodce studiem dějin středověkého výtvarného umění: seminář dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy university Brno. Brno 2003. ISBN 80-210-3296-0.

Z:TOMAN, Rolf (ed.), Gotika: architektura, sochařství, malířství. Praha 2005. ISBN 80-7209-668-0.

Z:TOMAN, Rolf (ed.), Románské umění: architektura, sochařství, malířství. Praha 2006. ISBN 80-7209-765-2.

D:HUYGHE, René (ed.), Encyklopedie umění pravěku a starověku. Praha 1967. (edice: Larousse. Umění a lidstvo).

D:HUYGHE, René (ed.), Encyklopedie umění středověku. Praha 1969. (edice: Larousse. Umění a lidstvo).

D:STRONG, Donald Emrys, Antické umění. Praha 1970. (edice: Umění světa).

D:LASSUS, Jean, Raně křesťanské a byzantské umění. Praha 1971. (edice: Umění světa).

D:LOMMEL, Andreas, Pravěk a umění přírodních národů. Praha 1972. (edice: Umění světa).

D:KIDSON, Peter, Románské a gotické umění. Praha 1973. (edice: Umění světa).

D:MERHAUTOVÁ, Anežka - TŘEŠTÍK, Dušan - HOBZEK, Josef (ed.), Románské umění v Čechách a na Moravě. Praha 1984.

D:BENEŠOVSKÁ, Klára (ed.), [10 století architektury. 1], Architektura románská. Praha 2001. ISBN 80-86161-35-8.

D:BENEŠOVSKÁ, Klára (ed.), [10 století architektury. 2], Architektura gotická. Praha, 2001. ISBN 80-86161-36-6.

D:ROYT, Jan, Středověké malířství v Čechách. Praha 2002. ISBN 80-246-0265-2.

D:DUBY, Georges, Věk katedrál: umění a společnost 980-1420. Praha 2002. ISBN 80-7203-418-9.

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Studijní opory -

Materiály u vyučujícího.

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Sylabus -

1. Pravěké umění I. (od paleolitu po neolit)

2. Pravěké umění II. (od eneolit po stěhování národů)

3. Antická kultura I. (nejstarší starověké kultury; architektonická terminologie; památky archaického, klasické a helénistického období)

4. Antické kultura II. (pozdně antické památky; antické památky v českých sbírkách)

5. Křesťanská antika a Byzanc

6. Karolinská a Ottonská renesance, Velká Morava

7. Středověké umění - nové typy a úlohy; Evropská románská architektura

8. Románské sochařství a malířství v Evropě

9. Počátky a klasické období gotiky ve Francii

10. Gotická architektura mimo Francii - varianty gotiky 13. století

11. Rané památky gotiky v Čechách a na Moravě

12. Gotická architektura 13. století v Čechách a na Moravě

13. Sochařství a malířství 13. století v Čechách a na Moravě

14. Italské umění duecenta a trecenta

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Předmět je zakončen zápočtem. Podmínkou pro udělení zápočtu je vypracování seminární práce dle zadaného tématu v předepsané kvalitě a rozsahu.

Poslední úprava: Kučerová Irena (06.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
2 / 2 56 / 56