Seminář k bakalářské práci programu technologie konzervování-restaurování - B148044
Anglický název: Seminar on Bachelor Thesis of Conservation Technology
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Kouřil Milan doc. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (07.02.2018)
Předmět slouží k prohlubování technologických znalostí a laboratorních dovedností a schopnosti propojení informací získaných v jednotlivých samostatných předmětech. Cílem semináře je poskytnout studentům znalosti a naučit je dovednostem potřebným při vypracovávání bakalářské práce a při presentování jejich výsledků. V rámci semináře se studenti naučí komunikovat o pracovních problémech a naučí se je řešit. Dále budou poučeni o způsobech presentace výsledků a pravidelně budou před svými kolegy podávat přehled dosažených výsledků a diskutovat s nimi. Naučí se též využívat informační zdroje a rozborem prací z předchozích let se naučí, jak správně napsat bakalářskou práci a jak se vyvarovat chyb.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (07.02.2018)

Studenti budou umět:

Provést literární rešerši k danému tématu, vyhledat literaturu

Naplánovat a realizovat experimentální práce podle zadání projektu.

Samostatně vyhodnotit experimentální data.

Sepsat, diskutovat a prezentovat výsledky práce.

Literatura -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (07.02.2018)

Literatura dle rešerše

Studijní opory -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (07.02.2018)

Materiály u vyučujícího

Sylabus -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (07.02.2018)

1. Konzultace: přezkoumání literatury k danému tématu.

2. Instrukce a konzultace týkající se experimentální práce

3. Pravidelná prezentace výsledků

4. Diskuse výsledků

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (07.02.2018)

Organické materiály památek I, II, Anorganické materiály památek I, II

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.03.2018)

Zakončení předmětu je zápočet. Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na výuce a zpracování úkolů dle zadaní v souvislosti s bakalářskou prací.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28