Voda v krajině - B217011
Anglický název: Water in the Landscape
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Kujalová Hana Ing. Ph.D.
Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D.
Šmejkalová Pavla Dr. Ing.
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou významu, distribuce a zadržování vody v přírodní i urbanizované krajině. Pojednává o významu vody pro člověka z pohledu chemického, fyzikálního, biologického, společenského i kulturního, o principech oběhu vody na planetě i v uživatelských systémech, hydrologické situaci na našem území a principech udržitelného hospodaření s vodou. Představuje možnosti, jak lze efektivně zadržet vodu v krajině a jak předcházet tzv. zemědělskému suchu, seznamuje s významem vodních útvarů v krajině a s koncepcí jejich revitalizace. Částečně se zaměřuje na proces utváření ekologického rázu krajiny v různě zatíženém prostředí vodních biotopů a na přítomnou biotu. Seznamuje s aktuálními tématy jako je znovuvyužívání vody, dopady klimatických změn na hydrologický režim krajiny nebo omezené zdroje vody jako příčina mezinárodních konfliktů. Teoretické poznatky jsou dokumentovány na konkrétních případech. V rámci cvičení je velký prostor věnován praktické výuce v terénu, samostatnému monitoringu vybraných lokalit a diskuzi aktuálních vodohospodářských témat.
Poslední úprava: Kujalová Hana (29.08.2023)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

• pochopit základní souvislosti lidské činnosti a vodního ekosystému;

• zhodnotit stav lokality z hlediska vody v krajině nebo vodohospodářského využití;

• navrhnout vhodná opatření pro zlepšení hydrologického režimu zemědělské nebo urbanizované krajiny;

• orientovat se v problematice udržitelného hospodaření s vodou.

Poslední úprava: Kujalová Hana (29.08.2023)
Literatura -

Z:Cílek V.,Just T.,Sůvová Z. a kol.,Voda a krajina - Kniha o životě s vodou a návratu k přirozené krajině,Dokořán,2017,ISBN 978-80-736383-7-5

Z:Pokorný J.,Hospodaření s vodou v krajině – funkce ekosystémů,Univerzita J. E. Purkyně,Ústí nad Labem,2014

Z:Just T. a kol.,Revitalizace vodního prostředí,Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,2003,ISBN 978-80-860647-2-7

Z:Říhová Ambrožová J.,Baumruková L.,Zuzáková J.,Vejmelková D.,Novotná J.,Biocenózy vodních biotopů – Biocenosis of Water Biotopes – Biocenosis de hábitat acuático,1st ed.,Praha,Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,2020,1-102,ISBN 978-80-7592-064-5

D:Kopp J.,Křivánek J.,Němec J.,Vodní díla v České republice,Consult,2016,ISBN 978-80-905159-1-8

D:Kopp J.,Křivánek J.,Němec J.,Rybníky v České republice,Consult,2012,ISBN 978-80-903482-9-5

D:Čížková H.,Květ J.,Vlásaková L. a kol.,Mokřady. Ekologie, ochrana a udržitelné využívání,Episteme Natura,Jihočeská univerzita,2019,ISBN 978-80-739465-8-6

D:Hrkal Z.,O lidech a vodě,Česká geologická služba,2014,ISBN 978-80-707586-4-9

D:Hrkal Z.,Voda včera, dnes a zítra,Mladá fronta,2018,ISBN 978-80-204506-9-2

D:Brázdil R.,Trnka M. a kol.,Historie počasí a podnebí v Českých zemích: minulost, současnost, budoucnost,Sucho v Českých zemích,Svazek XI.,2015,ISBN 978-80-879021-1-0

D:Říhová Ambrožová J.,Encyklopedie hydrobiologie,elektronická verze 1.0,2007,978-80-7080-007-2

D:Takashi A. et al.,Water reuse: Issues, Technologies, and Applications,McGraw Hill Professional,2007,ISBN 978-0-07-145927-3

D:Kopáček J., Hejzlar J., Rulík M: Voda za Zemi. Nakladatelství Jihočeské univerzity, 2021, ISBN: 978-80-7394-834-4.

Poslední úprava: Šmejkalová Pavla (19.06.2024)
Studijní opory -

https://e-learning.vscht.cz

Poslední úprava: Kujalová Hana (10.12.2020)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Podmínkou získání zápočtu je absolvování terénního cvičení (biologický monitoring – pozorování lokality, záznam stavu, odběr vzorků), laboratorní zpracování a vyhodnocení vzorků odebraných při terénním cvičení, dále účast na exkurzi a obhajoba dvou individuálních projektů:

1) charakterizace vybrané lokality z hlediska vody v krajině nebo vodohospodářského využití,

2) vypracování výukové případové studie.

Po získání zápočtu následuje písemná zkouška, sestávající z otázek uzavřených i otevřených, hodnocená maximálně 100 body. K bodům získaným ve zkouškovém testu se přičítají případné bonusové body, které student může získat za prezentaci případových studií v rámci zápočtu (max. 10 bodů). Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba získat alespoň 51 bod celkem. V případě neúspěchu nebo pokud si student chce známku opravit, jsou k dispozici max. dva opravné termíny.

Tematické okruhy ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu.

Poslední úprava: Kujalová Hana (29.08.2023)
Sylabus -

1. Význam vody a využívání vody lidstvem. Rozložení světových zásob vody, principy oběhu vody na planetě i v uživatelských systémech.

2. Druhy přírodních vod a jejich specifika. Kyslíkové poměry v povrchových vodách; samočištění přírodních vod.

3. Společenstva stojatých a tekoucích vod. Biologický monitoring kvality povrchových vod, bioindikátory.

4. Hydrologické poměry v ČR, vodní zdroje, spotřeba vody.

5. Retence a akumulace vody v krajině. Voda v půdě, infiltrace.

6. Rybníky a drobné vodní útvary, jejich funkce v krajině.

7. Revitalizace vodních toků a nádrží.

8. Vodní cesty v ČR, vodní stavby na tocích, migrační prostupnost vodních toků

9. Voda v zemědělství (meliorace, závlahové systémy), vliv zemědělství na hydrologické poměry v krajině.

10. Voda v lesních ekosystémech, evapotranspirace, biotická pumpa.

11. Sucho v krajině (příčiny, důsledky, opatření).

12. Povodně (příčiny, důsledky, opatření).

13. Vliv klimatických změn na procesy hydrologického cyklu a na vodní zdroje. Globální bilance vodních zdrojů.

14. Zásady udržitelného hospodaření s vodou, znovuvyužívání vody, vodní stopa.

Poslední úprava: Kujalová Hana (29.08.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Podmínky pro získání zápočtu: účast na terénním cvičení, účast na exkurzi, vypracování a obhajoba dvou individuálních projektů.

Podmínky pro úspěšné absolvování zkoušky: dosažení minimálně 51 bodů ze 100 ve zkouškovém testu.

Možnost zlepšení známky B - E:

  • zkouškovým testem v opravném termínu
  • po předchozí domluvě, protože SIS umožňuje přihlášení k dalšímu termínu pouze při výsledku F
  • při tomto postupu nehrozí zhoršení známky
  • do studijního průměru se (obecně) počítá vždy jen poslední známka (bez ohledu na počet pokusů)

Poslední úprava: Šmejkalová Pavla (13.04.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 2
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.3 8
Práce na individuálním projektu 0.7 20
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.4 40
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112