Hodnocení nutričního stavu populace - B323015
Anglický název: Evaluation of nutritional status of the population
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Pánek Jan doc. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Náplní předmětu je přehled a příklady studií, pomocí kterých je možné s poměrně velkou přesností odhadnout nutriční stav populace nebo cíleně zvoleného segmentu populace a cíleně směrovat případnou nutriční intervenci. Druhá část předmětu je věnována práci globálních, evropských a národních organizací zabývajících se výživou.
Poslední úprava: Pánek Jan (15.11.2021)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Charakterizovat design a účel epidemiologických a klinických studií sloužících k posouzení nutričního stavu

Posoudit význam plošných nutričních intervencí, projektů podpory zdraví a individuální nutriční podpory

Charakterizovat a kriticky hodnotit výzkumnou činnost národních a mezinárodních organizací zabývajících se výživou

Poslední úprava: Pánek Jan (15.11.2021)
Literatura

D: Kasper H.: Výživa v medicíně a dietetika. Grada, Praha, 2015; ISBN: 978-80-247-4533-6

Z: Pánek J., Pokorný J., Dostálová J. Základy výživy a výživová politika. VŠCHT Praha, 2002; ISBN 80-7080-468-8

Z: Referenční hodnoty pro příjem živin. Společnost pro výživu. Výživa servis s.r.o., Praha, 2011. ISBN 978-80-254-6987-3

D: Zlatohlávek L. a kol.: Klinická dietologie a výživa. Current Media, Praha, 2016; ISBN: 978-80-88129-03-5

D: Kohout P. a kol.: Klinická výživa. Galén, Praha, 2021; ISBN 978-80-7492-555-9

Poslední úprava: Pánek Jan (15.11.2021)
Studijní opory

Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO, http://www.fao.org/home/en/

World Health Organization WHO, https://www.who.int/

Food and Nutrition Information Centre, http://fnic.nal.usda.gov/

Nutrition Government; http://www.nutrition.gov/

Food and Drug Administration (FDA); http://www.fda.gov/ (mainly for news)

European Food Safety Authority (EFSA); http://www.efsa.europa.eu (mainly for news)

Výživa a potraviny, periodikum (vydavatel Společnost pro výživu, Výživaservis s.r.o, Praha) ISSN 1211-846X

https://uapv.vscht.cz/studium/bakalarske-studium/37630

http://www.brainkart.com/subject/Introduction-to-Human-Nutrition_244/

Poslední úprava: Pánek Jan (15.11.2021)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

V rozsahu sylabu

Poslední úprava: Pánek Jan (15.11.2021)
Sylabus -

1. Zdroje informací z nutriční oblasti

2. Epidemiologické studie – sledované živiny, design studií, realizace v národním i globálním měřítku

3. Epidemiologické studie – příklady známých studií s výsledky a případnými dopady

4. Klinické studie – sledované živiny, design studií, realizace v národním i globálním měřítku

5. Klinické studie – příklady známých studií s výsledky a případnými dopady

6. Nutriční intervence – hodnocení významných příkladů v evropském prostoru

7. Nutriční intervence – hodnocení významných příkladů ve světě

8. Individuální nutriční podpora – indikace a formy realizace

9. Projekty Podpory zdraví zaměřené na nutrici

10. Činnost WHO a FAO

11. Činnost EFSA v nutriční oblasti

12. Organizace zabývající se výživou v ČR

13. Úloha vědy v hodnocení a korekci nutričního stavu populace

14. Nutriční doporučení – typy a hodnocení významu

Poslední úprava: Pánek Jan (15.11.2021)
Vstupní požadavky

Nejsou

Poslední úprava: Pánek Jan (15.11.2021)
Studijní prerekvizity

Nejsou

Poslední úprava: Pánek Jan (15.11.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Forma zakončení předmětu: ústní zkouška

Podmínky zakončení předmětu: Úspěšné absolvování ústní zkoušky

Poslední úprava: Pánek Jan (15.11.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84