Fyzikální chemie I - B403003
Anglický název: Physical Chemistry I
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Řehák Karel doc. Ing. CSc.
Třída: Předměty pro fyzikální chemii
Záměnnost : AB403003, N403011, N403011A, N403032, N403035
Je záměnnost pro: AB403003
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (07.02.2018)
Předmět pokrývá elementární části fyzikální chemie (zásadní pojmy a veličiny, stavové chování, základy termodynamiky), na která navazují témata z oblastí fázových rovnováh, rovnováh chemických reakcí, vybrané partie z oblasti vlastností a chování systémů obsahujících elektrolyty a popis rychlosti chemických reakcí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (07.02.2018)

Studenti budou umět:

Počítat stavové chování plynů za nízkých tlaků.

Orientovat se v použití základních termodynamických funkcí.

Počítat reakční tepla a rovnováhu jednodušších chemických reakcí.

Orientovat se ve fázových diagramech a řešit rovnováhu kapalina-pára pro ideální chování.

Počítat kinetiku jednodušších reakcí.

Literatura -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (07.02.2018)

Z: Novák J. a kol., Fyzikální chemie I - bakalářský kurz, VŠCHT Praha, 2005, 8070805595

Z: Malijevský a kol., Breviář z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2000, 8070804033

Z: Bartovská L., Novák J., Úlohy z fyzikální chemie: bakalářský kurz, VŠCHT Praha, 2005, 9788070805633

D: Atkins P.W., de Paula J., Fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2013, 9788070808306

Studijní opory -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (07.02.2018)

Základní informace a materiály k předmětu: viz E-learningový kurz

Další literatura a elekronické pomůcky:

https://ufch.vscht.cz/studium/literatura

https://ufch.vscht.cz/studium/elektronicke_pomucky

Metody výuky -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (07.02.2018)

Přednášky a výpočetní semináře.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (29.08.2023)

Zápočet: Pro získání zápočtu je nutné ze dvou průběžných testů v průměru docílit alespoň 50 bodů, nebo napsat souhrnný zápočtový test ve zkouškovém období. Průběžné testy se budou psát na seminářích v 6. a 11. týdnu. (Po dohodě, např. když do výuky zasáhne volný den, může být test posunut na jiný týden).

Zkouška: Písemný prezenční zkouškový test (90 min, teoretická část 20 otázek + výpočetní část 2 příklady). Bodování: teoretická část 20 x 4 = 80, výpočetní část 2 x 10 = 20 bodů maximálně. Pro splnění zkoušky musí být dosaženo minimálně 50 bodů.

Podrobnější informace viz E-learningový kurz

Sylabus -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (29.08.2023)

1. Základní pojmy, termodynamický systém, termodynamický děj, stavové veličiny.

2. Stavové chování plynů, stavová rovnice ideálního plynu. Reálný plyn.

3. I. věta termodynamická, vnitřní energie, teplo, práce a jejich výpočet.

4. Entalpie, reakční teplo, standardní slučovací entalpie, Hessův a Kirchhoffův zákon. Entaplická bilance chemické reakce.

5. II. věta termodynamická, entropie. Výpočet entropie při různých dějích.

6. Helmholtzova a Gibbsova energie, jejich význam a III. věta termodynamická.

7. Termodynamika směsí, chemický potenciál, aktivita, podmínky rovnováhy, Gibbsův fázový zákon.

8. Fázové rovnováhy v jednosložkových soustavách, Clapeyronova rovnice.

9. Rovnováhy ve vícesložkových systémech, fázové diagramy.

10. Rozpustnost plynů v kapalinách, rovnováhy v kondenzovaných soustavách.

11. Chemické rovnováhy, ovlivňování rovnovážného složení chemické reakce

12. Reakce v kapalné fázi, iontové rovnováhy, součin rozpustnosti, rozpustnost solí ve vodě.

13. Úvod do elektrochemie, Faradayův zákon, galvanický článek.

14. Základní pojmy chemické kinetiky, rychlost reakce, rychlostní rovnice, katalýza.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (07.02.2018)

Matematika A, Fyzika I

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (07.02.2018)

Matematika A, Fyzika I

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (07.02.2018)

Získání zápočtu (splnění výpočetní části)

Složení zkoušky (písemný test, pohovor)

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168