Elektrochemické inženýrství - D105004
Anglický název: Electrochemical Engineering
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Bouzek Karel prof. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: AP105001, P105001
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: SMIDOVAL (25.01.2012)
Cílem předmětu je seznámit posluchače s metodami návrhu a optimalizace elektrochemických technologií z inženýrského pohledu. Vedle shrnutí teoretických základů elektrochemie je pozornost věnována rovněž principům volby použitých materiálů a vlivu konstrukčních uspořádání jednotlivých aparátů na chování celého procesu. Přednášky jsou doplněny výpočetním seminářem, v rámci kterého si posluchači ověří s využitím moderních metod matematického modelování získané teoretické poznatky.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: ROZ105 (23.04.2014)

Studenti budou umět

  • navrhnout konstrukci elektrochemické cely, včetně základní volby použitých materiálů

  • popsat distribuci lokálních hodnot potenciálů a hustoty toku náboje a hmoty

  • definovat základní ekonomické charakteristiky jednotky

Literatura -
Poslední úprava: ROZ105 (09.06.2014)

Z: Bouzek K., Elektrochemické inženýrství, učební text VŠCHT Praha, 1999, 8070803681

D: Roušar I, Micka K, Kimla A, Technická Elektrochemie II, Academia Praha,1981

D: Newman J, Electrochemical systems, Prentice‐Hall, Inc., N.J., 1973

D: Malinovský M, Roušar I, Teoretické základy pochodů anorganické technologie I, SNTL Praha, 1987

D: Wendt H., Kreysa G., Electrochemical Engineering, Springer, Berlin 1999, 3540643869

D: Walsh F., A First Course in Electrochemical Engineering, The Electrochemical Consultancy, Hants 1993, 0951730711

Sylabus -
Poslední úprava: ROZ105 (09.06.2014)

1. Kinetika elektrodových reakcí

2. Základy hydrodynamiky toku kapalin v elektrochemické cele

3. Transport hmoty v roztocích elektrolytů a jeho intenzifikace

4. Metody intenzifikace přenosu hmoty v průmyslových elektrolyzérech

5. Separační přepážky oddělující elektrodové prostory - typy, funkce, popis přenosu hmoty

6. Primární, sekundární a terciální rozložení proudových hustot - Laplaceova rovnice

7. Bilance napěťových ztrát a výpočet napětí na elektrochemické cele

8. Analytické řešení Laplaceovy rovnice pro jednoduché geometrie

9. Řešení Laplaceovy rovnice pro reálné systémy

10. Základní typy elektrochemických reaktorů

11. Materiály využívané v konstrukci elektrochemických cel

12. Trojrozměrné (porézní) elektrody

13. Bipolární uspořádání elektrochemického reaktoru - výpočet parazitního proudu

14. Ekonomické aspekty návrhu elektrochemického reaktoru

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: ROZ105 (23.04.2014)

Podmínkou ukončení kurzu je vypracování 4 modelových příkladů a složení závěrečné zkoušky, která probíhá ústní formou v termínu stanoveném dohodou.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 20
Ústní zkouška 80