Pokročilá RTG strukturní krystalografie - D108005
Anglický název: Advanced X-ray Crystallography
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Hušák Michal doc. Dr. Ing.
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Hušák Michal doc. Dr. Ing. (08.04.2014)
Předmět se zabývá technikou identifikace struktury látek z monokrystalu a prášku metodami RTG difrakční analýzy. Budou odpřednášeny jak teoretické základy metody tak i základy aplikace při výzkumu malých organických molekul, anorganických látek i biologických makromolekul.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hušák Michal doc. Dr. Ing. (08.04.2014)

Studenti budou umět:

Využívat metodiku RTG-strukturní analýzy jak formou vlastních experimentů

Interpretovat výsledky RTG-strukturní analýzy z databází a literatury.

Navrhovat vhodné analytické metody pro řešení spojené s analýzou pevné fáze.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ108 (16.09.2015)

D:Kratochvíl B., Chemie a fyzika pevných látek I, VŠCHT Praha, 1994, 8070801964

D:Kratochvíl B., Jenšovský L., Úvod do krystalochemie, SNTL Praha, 1987, 0460887

D:Giacovazzo C., Fundamentals fo Crystallography, Oxford Science Publications, 1992

Sylabus -
Poslední úprava: Hušák Michal doc. Dr. Ing. (14.09.2015)

1. Krystalové soustavy. Prostorové grupy , použití, maticová reprezentace.

2. Typy záření používané pro krystalografické studie, jejich charakteristika.

3. Zdroje záření pro krystalografické studie.

4. Braggova rovnice, Evaldova konstrukce. Geometrický model difrakčního experiment.

5. Různá uspořádání difrakčních experimentů z hlediska použité radiace a typu vzorku.

6. Atomový rozptylový faktor, strukturní factor, anomální disperse.

7. Postup měření na čtyřkruhovém difraktometru.

8. Korekce difrakčních dat.

9. Metody řešení fázového problému. Metoda charge flipping.

10. Upřesňování struktury z difrakčních dat. Určení absolutní konfigurace, restrainy, modulované struktury.

11. Specifické problémy řešení struktur biologických makromolekul.

12. Řešení krystalové struktury z práškových dat. Rietveldova metoda. Využití dat z CSD pro řešení z prášku.

Tvorba modelů molekul.

13. Metody řešení krystalových struktur založené na elektronové mikroskopii.

14. Databáze krystalografických dat. Predikce struktury.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: TAJ108 (20.05.2014)

Zkouška - 3 otázky.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100