Fyzikální chemie polymerních soustav - D112004
Anglický název: Physical Chemistry of Polymeric Systems
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Brožek Jiří prof. Ing. CSc.
Horský Jiří Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AP112003, P112003
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Brožek Jiří prof. Ing. CSc. (11.04.2014)
Předmět rozšiřuje a prohlubuje znalosti studentů v oblasti fyzikální chemie polymerů přednášených v magisterských studijních programech. Standardní dvouparametrovou teorii polymerních kapalin doplňuje moderním škálovacím přístupem. Učí studenty principům a použití nejdůležitějších experimentálních metod fyzikálně-chemické charakterizace pokročilých polymerních systémů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Brožek Jiří prof. Ing. CSc. (11.04.2014)

Studenti budou umět (i) aplikovat základní fyzikální metody při charakterizaci polymerů, (ii) navrhnout metody pro stanovení molární hmotnosti polymerů a její distribuce a (iii) popsat vlastnosti roztoků polymerů

Literatura -
Poslední úprava: Brožek Jiří prof. Ing. CSc. (11.04.2014)

(Z)Pouchlý J.: Fyzikální chemie makromolekulárních a koloidních soustav, skripta VŠCHT Praha, 1998.

(Z) Elias H.G.: An Introduction to Polymer Science, Wiley - VCH, Weinheim, 1997.

(D) Munk P.: Introduction to Macromolecular Science, Wiley Interscience, 1989.

(D) Rubinstein M., Colby R.H.: Polymer Physics, Oxford Univ. Press, 2004.

(D) Teraoka, I.: Polymer solutions : an introduction to physical properties. New York : Wiley-Interscience, 2002.

Studijní opory -
Poslední úprava: Brožek Jiří prof. Ing. CSc. (11.04.2014)

Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J. Wiley @ Sons (http://www.vscht.cz/pol/)

Sylabus -
Poslední úprava: Brožek Jiří prof. Ing. CSc. (11.04.2014)

Molární hmotnost a neuniformita polymerů. Průměry molárních hmotností a distribuční funkce. Vztah k polymerizačnímu mechanismu.

Ideální a reálné polymerní řetězce, rozměrové charakteristiky. Modely ideálního řetězce. Entropická elasticita polymerního řetězce. Gibbsova volná energie ideálního řetězce.

Rozměry reálného řetězce. Vyloučený objem segmentu. Mayerova funkce. Expanze a kolaps polymerního klubka v atermálním a špatném rozpouštědlo. Deformace polymerního klubka - napěťový blob.

Termodynamika polymerních roztoků. Interakce polymer rozpouštědlo. Floryho-Hugginsova teorie. Fázové rovnováhy, spinodála a binodála, kritická rozpouštěcí teplota. Osmotický tlak zředěného roztoku.

Koncentrační režimy polymerních roztoků. Hraniční koncentrace středně koncentrovaného roztoku. Škálovací teorie. Teplotní a korelační blob. Osmotický tlak středně koncentrovaného roztoku. Rozměry polymerního klubka v koncentrovaném roztoku a tavenině.

Elastický rozptyl světla v polymerních roztocích. Rayleigho rozptyl na malých částicích. Rozptyl v kondenzované fázi, fluktuace koncentrace. Rozptyl na středně velkých částicích, rozptylový vektor, úhlová závislost intenzity. Zimmův diagram.

Elastický rozptyl ostatních druhů záření - neutronů a Roentgenova záření. Vliv krátké vlnové délky na hodnotu rozptylového vektoru a pozorované objekty. Guinierova aproximace.

Dynamický rozptyl světla, fotonová korelační spektroskopie. Siegertův vztah. Poloměr hydrodynamicky ekvivalentní koule. Z-průměr difuzního koeficientu. Programové vybavení (Contin, Repes). Měření zeta-potenciálu.

Makromolekulární hydrodynamika a dynamika polymerů. Gaussovský řetězec. Rouseův a Zimmův model polymerních roztoků. Floryho-Foxova teorie. Markova-Houwinkova rovnice.

Nenewtonské chování polymerních tekutin. Oblast použitelnosti Rouseova modelu na koncentrované roztoky a taveniny polymerů. Reptační model zapletených roztoků a tavenin.

Experimentální metody stanovení distribuce molárních hmotností polymerů. Rozměrově vylučovací chromatografie, frakcionace tokem v silovém poli, MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie. Přednosti a omezení, aplikační oblasti.

Větvené polymery. Typy větvení, hypervětvené polymery a dendrimery. Krametrův teorém, gyrační poloměry vybraných architektur. Kontrakční faktory hydrodynamických vlastností.

Gely fyzikální (termoreverzibilní) a chemické. Bod gelace, kritická konverze, funkčnost uzlu. Deformace a botnání gelu. Floryho-Rehnerova rovnice. Rozpustnost krystalického polymeru.

Slabé a silné polyelektrolyty, rozšířená Henderssonova-Haselbalchova rovnice. Expanze molekuly polyelektrolytu, vliv iontové síly. Rozdělení náboje, Poissonova-Boltzmanova rovnice. Kondenzace protiiontů - Manningova teorie. Donnanova rovnováha.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Brožek Jiří prof. Ing. CSc. (11.04.2014)

Absolvování seminářů a ústní zkouška.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100