Energetika - D218001
Anglický název: Energetics
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Jelínek Luděk doc. Ing. Ph.D.
Macák Jan doc. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ218 (27.01.2015)
Tento předmět se zabývá technickou termodynamikou, klasickou a jadernou energetikou, dále chemií energetických oběhů, ionexovými a membránovými technologiemi při úpravě vody a korozí energetických zařízení.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Macák Jan doc. Ing. CSc. (02.11.2015)

Znát termodynamické základy přeměn energií, základní typy energetických zařízení.

Ovládat pravidla úpravy vody a řízení základních chemických režimů v energetických cyklech.

Znát negativní dopady energetiky na životní prostředí a způsoby jak tyto dopady snížit.

Literatura
Poslední úprava: TAJ218 (27.01.2015)

Vošta J., Matějka Z., Macák J.: Energetika, VŠCHT Praha, 1999

Karapetijens M. CH.: Chemická termodynamika, ČSAV Praha, 1953

Karas F.: Úprava kotelní vody a čistota páry, SNTL Praha, 1965

Herbert H.Uhlig: Corrosion and Corrosion Control, A.Wiley Publ., N.Y., 1985

Hübner P.: Úprava vody v energetice, VŠCHT Praha, 2010

Jelínek a kol.: Desalinační a separační metody v úpravě vody, VŠCHT Praha, 2008

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ218 (27.01.2015)

1. Energetika, druhy a zdroje energie, principy přeměny energie

2. První věta termodynamická, teplo a práce

3. Druhá věta termodynamická, pojem entropie

4. Termodynamické cykly: Carnotův, obrácený Carnotův, Clausius-Rankinův, Braytonův

5. Stavy vody a vodní páry, výpočty, diagramy vody a vodní páry

6. Výroba páry, kotle a parní generátory

7. Úprava vody pro energetiku

8. Ionexové a membránové technologie při úpravě vody

9. Koroze a protikorozní ochrana energetických zařízení

10. Chladící okruhy, úprava chladící vody

11. Chlazení na nízké teploty a tepelná čerpadla

12. Energetické výrobny, paroplynové cykly

13. Energetika a životní prostředí, obnovitelné zdroje energie

14. Jaderná energetika, principy, typy reaktorů