Degradace a stabilizace polymerů - M112014
Anglický název: Degradation and stabilization of polymers
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kalousková Radka Ing. CSc.
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Kalousková Radka Ing. CSc. (16.01.2018)
Předmět se zabývá mechanismy degradačních pochodů, které v polymerech vyvolává působení vnějšího prostředí, charakterizuje příčiny degradace a principy aplikace a působení antidegradantů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kalousková Radka Ing. CSc. (16.01.2018)

Studenti budou umět

v závislosti na chemické struktuře polymeru charakterizovat jeho odolnost vnějšímu prostředí

popsat degradační procesy v materiálu

vybrat vhodné stabilizátory a popsat stabilizační mechanismus jejich působení

Literatura -
Poslední úprava: Kalousková Radka Ing. CSc. (16.01.2018)

Doležel B.: Odolnost plastů a pryží. Státní technické nakladatelství, Praha 1981.

Mleziva J., Šňupárek J.: Polymery, výroba, struktura a použití, Sobotáles, Praha 2000.

Schnabel W.: Polymer Degradation, Principles and Practical Applications. Akademie-Verlag, Berlin 1981.

J.Štěpek, J.Zelinger, A.Kuta: Technologie zpracování a vlastnosti plastů, SNTL/Alfa Praha 1989.

F.A.Schweitzer: Corrosion of polymers and elastomers, CRC Press, NY, 2007

L.K.Massey:The efects of UV light and weather on plastics and elastomer,Pol.Handbook,W.A.Publishing,2007

N.C.Billingham,degradation and stabilization of polymers in Corrosion and Environmental Degradation,ed. M.Schutze, Wiley-VCh, 2000

Studijní opory -
Poslední úprava: Kalousková Radka Ing. CSc. (16.01.2018)

Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J. Wiley & Sons (v elektronické podobě: http://www.vscht.cz/pol/)

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Kalousková Radka Ing. CSc. (17.01.2018)

Průběžná kontrola studia - 2 testy během semestru,resp. ústní zkouška - vychází ze studijních okruhů specifikovaných osnovou přednášek.

Sylabus -
Poslední úprava: Kalousková Radka Ing. CSc. (17.01.2018)

1. Úvod, definice pojmů, klasifikace degradačních procesů

2. Mechanická degradace polymerů

3. Vliv nízké a vyšší teploty, stabilizace PVC

4. Tepelná degradace polymerů

5. Působení kyslíku a ozonu, mechanizmy oxidace, antioxidanty, antiozonanty

6. Hořlavost polymerů, retardéry hoření

7. Působení světla, fotodegradace, fotooxidace polymerů, světelné stabilizátory

8. Povětrnostní stárnutí (přirozené, umělé)

9. Působení ionizujícího záření

10. Chemická koroze, fyzikálně a chemicky aktivní prostředí, koroze za napětí

11. Biologická koroze, biostabilizátory

12. Biodegradace polymerních materiálů

13. Cílená degradace, recyklace polymerů

14. Ekologické a ekonomické aspekty degradace polymerů

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kalousková Radka Ing. CSc. (16.01.2018)

Makromolekulární chemie, Fyzika polymerů

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Kalousková Radka Ing. CSc. (15.02.2018)

Absolvování dvou testů s úspěšností minimálně 50%, případně ústní zkouška,testy i zkouška vychází ze studijních okruhů specifikovaných osnovou přednášek.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.4 10
Obhajoba individuálního projektu 0.4 12
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.2 34
3 / 3 84 / 84