Speciální metody studia a charakterizace materiálů - M126007
Anglický název: Special methods of study and characterization of materials
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 40 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Slepička Petr prof. Ing. Ph.D.
Michalcová Alena doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N126030
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
V současnosti prudce se rozvíjející obory nanotechnologie kladou vysoké požadavky na teoretické znalosti aplikovatelné v oborech elektroniky či kvantové mechaniky, ale také na metody, kterými lze nanostruktury analyzovat. Úkolem předmětu je seznámit posluchače s analýzami povrchu nanostruktur, jejich chemického složení a jiných fyzikálně chemických parametrů. Posluchači se seznámí s metodami optickými, využívajícími elektronový svazek, spektroskopickými iontovými a termodynamickými. Součástí je také ukázka sondových mikroskopických technik s možností určení nanostruktur o rozměrech ca 1 nm.
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Rozdělení a základní charakteristiku optických metod

Rozdělení a základní charakteristiku metod využívajících elektronový svazek

Rozdělení a základní charakteristiku spektroskopických metod

Rozdělení a základní charakteristiku metod využívajících pevnolátkové sondy

Rozdělení a základní charakteristiku iontových a termodynamických metod

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Literatura -

Z: Hornyak, G.L., Introduction to Nanoscience, Chapter 3. Characterization Methods, CRC Press, 2008, ISBN 978-4200-4805-6.

Z: Cao,G.: Nanostructures & Nanomaterials: Synthesis, Properties & Applications, Chapter 8. Characterization and Properties of Nanomaterials, Imperial College Press, London, 2004, ISBN 1-86094-4159.

Z: Williams, W.D., Carter, C.B., Transmission Electron Microscopy, A Textbook for Materials Science, Springer ScienceţBusiness Media 2009, ISBN 978-0-387-76500-6

Z: Stuart, B. Analytical techniques in materials conservation, John Wiley & Sons Ltd, England, 2007, ISBN 978-0 470-01280-2

Poslední úprava: Michalcová Alena (10.01.2018)
Studijní opory -

http://www.knovel.com/web/portal/browse/display?_EXT_KNOVEL_DISPLAY_bookid=1334

https://www.iic.cas.cz/~grygar/mapl.htm

Výukové materiály k přednáškám k dispozici u vyučujícího.

Poslední úprava: Michalcová Alena (10.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Probraná látka je pravidelně opakována a diskutována se studenty na přednáškách. Tímto způsobem je zajištěna průběžně kontrola úrovně znalostí studentů a srozumitelnosti přednášené látky.

Pro posouzení úrovně znalostí a udělení známky se vyžaduje úspěšné absolvování písemného testu na závěr semestru.

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Sylabus -

1. Úvod, přehled metod z hlediska fyzikálních principů, přehled metod z hlediska sledovaných vlastností.

2. RTG difrakce a absorpční spektroskopie (XRD, SAXS, XAS, EXAFS-XANES-NEXAFS).

3. Elektronová difrakce (LEED, RHEED).

4. Elektronové mikroskopie (SEM, EPMA, EDS, TEM, SAED).

5. Objemová, plošná a povrchová rezistivita materiálů, metodika měření.

6. Hallův jev, využití vodivostních a Hallovských měření k analytickým účelům.

7. Mikroskopie se vzorkovací sondou (STM, AFM).

8. Metody založené na detekci iontů (SIMS) a jaderné metody (RBS, ERDA, PIXE).

9. Spektroskopické metody I(XPS, AES).

10. Spektroskopické metody II (FTIR, RS, SERS).

11. Metody pro stanovení velikosti a distribuce velikosti nanočástic.

12. Metody termické analýzy a kalorimetrie (DTA/DSC, rozpouštěcí kalorimetrie).

13. Povrchové vlastnosti, stanovení povrchové energie (goniometrie), elektrokinetická analýza

14. Stanovení fyzikálně-chemických charakteristik (stanovení hustoty, viskozity; odhadové metody).

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Studijní prerekvizity -

N126026 Základy nanomateriálů

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Písemná zkouška (100%).

Poslední úprava: Slepička Petr (20.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84