Stavebně historický průzkum - M148007
Anglický název: Constructional Historical Research
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pešta Jan Ing. arch.
Záměnnost : N148056
Termíny zkoušek   
Anotace -
Předmět formou přednášek seznamuje studenty s komplexní problematikou stavebněhistorického průzkumu (SHP). Získají přehled o různých stupních SHP, jejich uplatnění v praxi. Velký důraz je kladen na seznámení s různými metodami poznání historické stavby (archívní a terénní průzkum, typologie, uměleckohistorický pohled).
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět vyhodnotit stavební historii a památkovou hodnotu jednoduché historické architektury. Získají přehled o různých stupních SHP a základní orientaci v typologii historických staveb

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Literatura -

Z:Durdík T., 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha

Z:Macek P., 1997: Standardní nedestruktivní stavebněhistorický průzkum. Metodika NPÚ Praha.

Z:Razím V. a kol., 2011: Zkoumání historických staveb.

Z:Škabrada J., 1999: Lidové stavby (architektura českého venkova). Praha.

Z:Poche E. a kol., 1977-1982: Umělecké památky Čech I. - IV. Praha.

Z:Vlček P., 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých zámků. Praha.

D:Ebel M. - Škabrada J., 1996: Původní plánová dokumentace lidové architektury. (Materiály k dějinám architektury I.). Skripta ČVUT, Praha.

D:Frolec V. - Vařeka J., 1983: Lidová architektura (encyklopedie). Praha.

D:Kolektiv, 2002 - 2003: Technické památky Čech, Moravy a Slezska I. - IV.. Praha.

D:Líbal D., 1948: Gotická architektura v Čechách a na Moravě. Praha.

D:Mencl V., 1980: Lidová architektura v Československu. Praha.

D:Menclová D., 1972: České hrady I. a II.. Praha.

D:Merhautová, 1971: Raně středověká architektura v Čechách. Praha.

D:Pešta, J., 2003-2011: Encyklopedie českých vesnic I. až V. Praha.

D:Radová M. - Škabrada J., 1992: Románské stavitelství, skripta ČVUT, str. 98 - 99 a další. Praha.

D:Radová-Štiková M. - Škabrada J., 1991: Příspěvky k poznání středověkého stavitelství, skripta ČVUT, Praha.

D:Vlček P. - Sommer P. - Foltýn D., 1997: Encyklopedie českých klášterů. Praha.

D:sborníky Průzkumy památek; Památky středních Čech, společnosti STOP

D:časopis Zprávy památkové péče

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Studijní opory -

Materiály u přednášejícího.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

písemná (test) se zaměřením na jednotlivé okruhy stavebních konstrukcí (14 otázek)

· v případě nejasného výsledku ústní pohovor

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Sylabus -

1. Úvod do SHP, vývoj průzkumů a poznání památek, provázanost SHP na další vědní obory

2. Členění průzkumů podle podrobnosti zpracování, metodika SHP

3. Základ dokumentace historických objektů, měření, metody terénního průzkumu

4. Archívní prameny, historické stavební plány jako podklad poznání historického objektu

5. Uměleckohistorický pohled I.

6. Uměleckohistorický pohled II.

7. Typologický pohled na stavební památku; základy historické typologie I.

8. Základy historické typologie II. - feudální stavby

9. Základy historické typologie III. - sakrální stavby

10. Syntéza SHP, rozbor stavby na konkrétním příkladu

11. Syntéza SHP, rozbor stavby na konkrétním příkladu

12. Zvláštnosti průzkumů specifických druhů staveb (torzální architektura, lidová architektura, industriální stavby, moderní architektura; pasportizace)

13. vyhodnocení SHP

14. vyhodnocení SHP

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Předmět je zakončen zkouškou. Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Písemný (test) se zaměřením na jednotlivé okruhy stavebních konstrukcí (14 otázek).

Poslední úprava: Kučerová Irena (11.03.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84