Laboratorní projekt chemie I - M150006
Anglický název: Laboratory Project Chemistry I
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Patří ke studentské práci typu: projekt
Garant: Rubešová Kateřina doc. Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Záměnnost : N101022
Termíny zkoušek   
Anotace -
Cílem Laboratorního projektu I je studenty připravit pro práci na vědecko-výzkumných projektech ústavu. Studenti zpracují literární rešerši na dané téma, kterou pak budou prezentovat na odborném semináři vlastního ústavu (SVK). V rámci projektu také provedou základní experimenty vycházející ze závěrů rešerše.
Poslední úprava: Rubešová Kateřina (25.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • zpracovat literární rešerši na základě potřeby konkrétního výzkumného týmu
  • konzultovat průběh práce se členy daného týmu
  • připravit prezentaci rešeršní části své práce
  • veřejně prezentovat své závěry a obstát ve veřejné diskuzi
Poslední úprava: Rubešová Kateřina (25.02.2018)
Literatura -

Literatura doporučená konkrétním školitelem vhodná pro dané téma.

On-line databáze typu Web of Knowledge, Scopus, Reaxys atp.

Poslední úprava: Rubešová Kateřina (25.02.2018)
Studijní opory -

On-line databáze typu Web of Knowledge, Scopus, Reaxys atp.

Poslední úprava: Rubešová Kateřina (25.02.2018)
Sylabus -

Celosemestrální rešeršní projekt zakončený prezentací na ústavním semináři SVK. Aplikace závěrů rešerše v základních experimentech.

Poslední úprava: Rubešová Kateřina (25.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Chemická informatika

Laboratoř oboru příslušného studijního oboru

Poslední úprava: Rubešová Kateřina (25.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmět je zakončen obhajobou individuálního projektu (SVK).

Poslední úprava: Rubešová Kateřina (25.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 2 56
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Obhajoba individuálního projektu 1.5 42
Práce na individuálním projektu 2.5 70
7 / 7 196 / 196