Energetika - M218010
Anglický název: Power Engineering
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 40 / 30 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Macák Jan doc. Ing. CSc.
Záměnnost : N218024
Je záměnnost pro: AM218010
Termíny zkoušek   
Anotace -
Předmět pokrývá termodynamické principy přeměn energie (tepelné cykly, obnovitelné zdroje, palivové články), technické a technologické základy provozování energetických zařízení (klasická tepelná a jaderná elektrárna, paroplynový cyklus, tepelné čerpadlo atd.) a základy vodařské a materiálové problematiky v energetice. V seminářích se studenti seznámí s výpočtem látkové a entalpické bilance parogenerátoru a výpočtem velikosti demineralizační stanice.
Poslední úprava: Macák Jan (25.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Znalost termodynamických principů a provozních parametrů klasické tepelné a jaderné elektrárny, paroplynového cyklu, chladících zařízení a tepelných čerpadel. Znalost principů a funkce obnovitelných energetických systémů, základy korozních procesů a protikorozní ochrany v energetických systémech. Výpočet látkové a entalpické bilance parogenerátoru a optimální velikosti demineralizační linky.

Poslední úprava: Macák Jan (25.01.2018)
Literatura -

Z:Vošta J.,Matějka Z.,Macák J.:Energetika ,VŠCHT Praha,1999,ISBN 80-7080-358-4

Z:Mištová E., Macák J., Jelínek L.: Energetika, Návody k výpočtům, VŠCHT Praha, 2016, ISBN 978-80-7080-946-4

Z:P.Atkins, J. de Paula: Fyzikální chemie, VŠCHT Praha 2013,ISBN 978-80-7080-830-6

D:F.Karas: Úprava kotelní vody a čistota páry,SNTL Praha,1965

D:Hübner P., Úprava vody v energetice, vyd.VŠCHT, 2015, ISBN 978-80-7080-873-3

D:Uhlig H., Winston R., Corrosion and corrosion control, John Wiley&Sons, NY, 2008, ISBN 978-0-471-73279-2

D:Libra M., Poulek V.: Zdroje a využití energie, ČZU 2007, ISBN 978-80-213-1647-8

D:Libra M., Poulek V.: Solární energie, ČZU 2006, ISBN 80-213-1488-5

Poslední úprava: Macák Jan (25.01.2018)
Studijní opory -

https://uen.vscht.cz/studium/magisterske-studium

Poslední úprava: Juklíčková Hana (01.02.2018)
Sylabus -

1. Energetika, druhy a zdroje energie, principy konverze energie

2. První věta termodynamická, teplo a práce

3. Druhá věta termodynamická

4. Stavy vody a vodní páry, výpočty, diagramy vody a vodní páry

5. Tepelné cykly, Carnotův cyklus, Clausius-Rankinův cyklus, ORC, Kalinův cyklus

6. Výroba páry, kotle a parní generátory, akumulátory páry

7. Braytonův cyklus, paroplynové cykly

8. Úprava vody pro energetiku

9. Koroze a protikorozní ochrana energetických zařízení

10. Chladící okruhy, úprava chladící vody

11. Obrácený Carnotův cyklus, chlazení na nízké teploty, tepelná čerpadla

12. Energetické výrobny, elektrochemická konverze energií v palivových článcích

13. Jaderná energetika

14. Energetika a životní prostředí, obnovitelné zdroje energie

Poslední úprava: Kubová Petra (23.02.2018)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Juklíčková Hana (01.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

1.Napsání zápočtového testu

2.Složení ústní zkoušky

Poslední úprava: Macák Jan (25.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.1 32
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.9 80
Účast na seminářích 0.5 14
6 / 6 168 / 168