Průmyslové reaktory - M409020
Anglický název: Industrial Reactors
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Další informace: http://uchi.vscht.cz
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Šnita Dalimil prof. Ing. CSc.
Kočí Petr prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : AM409020, N409078
Je záměnnost pro: AM409020
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Hladíková Jana (16.01.2018)
Předmět "Průmyslové reaktory" navazuje na "Inženýrství chemických reaktorů" a zaměřuje se na praktické aplikace chemických reaktorů v průmyslově významných procesech a největších komoditních výrobách. Kromě technologických aspektů je kladen důraz i na modelování procesů a počítačové simulace.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hladíková Jana (16.01.2018)

Studenti budou umět:

Aplikovat teoretické poznatky předmětu "Inženýrství chemických reaktorů" na průmyslově významných procesech.

Orientovat se v technologiích největších komoditních výrob založených na chemických reaktorech.

S využitím počítačových programů provádět parametrické studie a dynamické simulace procesů v průmyslových reaktorech.

Literatura -
Poslední úprava: Hladíková Jana (16.01.2018)

Z: Fogler H. S., Elements of Chemical Reaction Engineering, 4th Ed., Prentice Hall 2006, ISBN 0-13-127839-8

D: Salmi T. O., Mikkola J. P., Warna J. P., Chemical Reaction Engineering and Reactor Technology (Chemical Industries), 1st Ed., CRC Press, 2010, ISBN-10: 1420092685

Studijní opory -
Poslední úprava: Hladíková Jana (16.01.2018)

http://uchi.vscht.cz

Metody výuky -
Poslední úprava: Hladíková Jana (16.01.2018)

přednášky, cvičení, samostatná práce, individuální projekt, práce na počítači, s výkladem i samostatně

Sylabus -
Poslední úprava: Hladíková Jana (16.01.2018)

1. Oxidace a redukce v komoditních výrobách, kyselina sírová a dusičná.

2. Oxidace v energetice, hořáky a pece, spalovaní uhlí, plynu, mazutu, teplota plamene.

3. Katalytické reaktory pro petrochemii, hydrogenace, dehydrogenace, štěpení, izomerace, parciální oxidace.

4. Reaktory pro organické syntézy a farmaceutický průmysl.

5. Reaktory pro ochranu životního prostředí, voštinové katalyzátory pro automobily a elektrárny.

6. Reaktory pro ochranu životního prostředí, čištění odpadních vod.

7. Průmyslové fermentory, pekařské kvasnice, etanol, kyselina citrónová. Reaktory pro zpracování alternativních surovin, bionafta.

8. Polymerizační reaktory, vysokotlaké, katalytické.

9. Nízkotlaké a vysokotlaké zplyňování uhlí, koksárenský a syntézní plyn, zdroje vodíku.

10.Fischerovy-Tropschovy syntézy

11.Reaktory pro metalurgický průmysl, vysoká pec, vysokoteplotní reaktory, elektrický oblouk, karbidy

12.Adsorpce a absorpce s chemickou reakcí.

13.Elektrochemické reaktory, hydroxid sodný, hliník, fotochemické reaktory, oxid titaničitý

14.Reaktory pro nanotechnologie, výroba nanočástic.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (26.02.2018)

Chemické inženýrství I

Inženýrství chemických reaktorů

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140