Strategické řízení - M501013
Anglický název: Strategic Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 50 / 30 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vacík Emil prof. Ing. Ph.D.
Hudeček Tomáš doc. RNDr. Ph.D.
Souček Ivan Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AM501013
Termíny zkoušek   
Literatura

Z: Mastering Strategic Management – Open Textbook Library. Dostupné z https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/mastering-strategic-management

Z: Případové studie, video materiály a další studijní materiály sdílené se studenty v systému Moodle, případně prostřednictvím MS TEAMS.

D: FOTR, J., VACÍK, E., SOUČEK, I., ŠPAČEK, M., HÁJEK, S. Tvorba strategie a strategické plánování, Praha, Grada Publishing. 2021.

D. FOTR, J., VACÍK, E., ŠPAČEK, M., SOUČEK, I. Úspěšná realizace strategie a strategického plánu, Praha, Grada Publishing, 2020.

D: FOTR, J., SOUČEK, I. Podnikatelský plán a investiční rozhodování, Praha: Grada, 2005.

D: MALLAYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. Praha: GRADA, 2007.

D: SOUČEK, Z. Strategie úspěšného podniku. Symbióza kreativity a disciplíny. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015.

Poslední úprava: Švecová Lenka (16.05.2022)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Zápočet: průběžné testy z předepsané knihy, aktivní účast na seminářích (např. formou testu z případové studie), esej v rozsahu 1.500 slov na zadané téma

Zkouška: bodové ohodnocení aktivit zápočtu + zkouška formou eseje

Poslední úprava: Švecová Lenka (17.09.2020)
Sylabus

1. Úvod do strategického managementu

2. Koncept strategie jako pozice

3. Strategie jako plán

4. Analýza vnějšího prostředí

5. Analýza vnitřního prostředí

6. Sladění strategie

7. Řízení v krizi

8. Realizace strategie v praxi

9. Semi-globalizace

10. Diversifikace

11. Organizační struktura firmy

12. Etický management

13. Management inovací a management změny

14. Behaviorální strategický management

Poslední úprava: Švecová Lenka (05.08.2022)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Zápočet: průběžné testy z předepsané knihy, aktivní účast na seminářích (např. formou testu z případové studie), esej v rozsahu 1.500 slov na zadané téma

Zkouška: bodové ohodnocení aktivit zápočtu + zkouška formou eseje

Poslední úprava: Švecová Lenka (17.09.2020)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.9 52
Práce na individuálním projektu 1.4 40
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.7 20
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168