Vývoj a řízení komplexních systémů - M501021
Anglický název: Evolution and Management of Complex Systems
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:30 / 30 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Hudeček Tomáš doc. RNDr. Ph.D.
Záměnnost : M501012
Termíny zkoušek   
Anotace -
Kurz je zaměřen na popis souvislostí a vztahů mezi vývojem různých druhů systémů: fyzikálních, chemických, biologických a sociálních (ekonomických, geografických a dalších). Využívá moderních znalostí Obecné teorie systémů a Nového druhu vědy (o komplexitě), a také výsledků základního výzkumu v oblastí vývoje a napětí mezi chaosem a řádem, i aplikovaného výzkumu v oblasti řízení a plánování komplexních a společenských systémů (lidí, firem, organizací, měst). Diskutovány v rámci předmětu jsou druhy a aspekty různých systémů, asymetrická statistická distribuce, procesy evoluce, vč. naší lidské schopnosti akce. Speciální pozornost je věnována procesu rozhodování lidí, měst a společenských systémů, identifikace řídících vrstev a jejich funkce, principy pozitivních a negativních zpětných vazeb. Cvičení je koncipováno buď jako diskuzní semináře nebo jako samostatné či skupinové práce studentů nad jednotlivými tématy.
Poslední úprava: Hudeček Tomáš (26.01.2022)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou mít hluboký vhled do procesů a mechanismů utvářejících naši přírodní i okolní sociální realitu. Budou chápat obecný vývoj přírody i společnosti jako jeden kontinuální dějinný proces a budou připraveni tento vývoj ve svých povoláních aktivně ovlivňovat směrem k dlouhodobé udržitelnosti.

Poslední úprava: Hudeček Tomáš (26.01.2022)
Literatura -

Z:

HUDEČEK, T. (2019): Řízení a správě města (Kniha první – Člověk, město a společnost: Příspěvek k obecné teorii systémů). Praha: IPR. 408 s. ISBN 978-80-87931-98-1

SKYTTNER, Lars, 2005. General Systems Theory – Problems, Perspectives, Practice. Singapure: World Scientific Publishing. ISBN 981-256-467-5.

D:

PRIGOGINE, I., STENGERS, I. (1984): Order Out of Chaos. London: Bantam, 384 p. ISBN 0553343637.

WEST, G. (2017): Scale: The Universal Laws of Growth, Innovation, Sustainability, and the Pace of Life in Organisms, Cities, Economies, and Companies. NY: Penguin Press. 496 p. ISBN 978-1594205583

Poslední úprava: Hudeček Tomáš (26.01.2022)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

ústní zkouška, zápočet bude udělován na základě docházky, aktivity studenta na hodinách a dle úrovně samostatných prací

Poslední úprava: Hudeček Tomáš (26.01.2022)
Sylabus -

1) Seznámení se s kurzem a jeho zaměřením, diskuze aktuálních témat

2) Úvod do problematiky, základní pojmy a definice

3) Města jako společensko-ekonomicko-geografické systémy a organismy

4) Systém osídlení a základní principy jeho vývoje

5) Člověk jako element společnosti a obyvatel města

6) Lineární a rovnovážný vývoj systémů, základní pojmy z Obecné teorie systémů

7) Nerovnovážný vývoj systémů a koncentrace

8) Nelineární vývoj systémů a volba

9) Vývoj reality a světa, problém udržitelnosti

10) Dlouhodobý vývoj a budoucnost měst

11) Rozhodnutí a rozhodování – základní principy

12) Rozhodování komplexních společenských systémů

13) Plánování jako forma rozhodování

14) Diskuze aktuálních témat prizmatem obecné teorie vývoje systémů

Poslední úprava: Hudeček Tomáš (26.01.2022)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zkouška – ústní či v případě nutnosti písemná. Zápočet na základě 1) docházky studenta a jeho aktivity na cvičeních a 2) úrovně samostatně vypracovávaných prací.

Poslední úprava: Hudeček Tomáš (26.01.2022)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168