Řízení a rozhodování ve veřejné správě - M501051
Anglický název: Management and Decision-making in Public Administration
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Hudeček Tomáš doc. RNDr. Ph.D.
Termíny zkoušek   
Anotace -
Kurz je zaměřen na popis základních principů lidského rozhodování, rozhodování ve veřejných funkcích, rozhodování měst či vyšších celků, dobrou správu, dva módy rozhodování – v klidu a krizi, typy rozhodování – řízení a plánování. Diskutována jsou specifika českého systému rozhodovacích mechanismů a mantinelů rozhodování ve veřejné správě. Cvičení jsou koncipována jako diskuzní semináře či samostatné nebo skupinové práce studentů orientované na praktické úkoly z praxe.
Poslední úprava: Hudeček Tomáš (07.12.2020)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou rozumět podstatě rozhodovacího procesů u člověka a v komplexních systémech. Budou chápat (lidské) rozhodování jako proces vznikající jako interakce řídících vrstev a plánování jako formu rozhodování pokročilých systémů. Budou umět rozlišit módy rozhodování, základní oblasti veřejné správy a též mantinely rozhodování v těchto oblastech. Seznámí se s největšími aktuálními problémy správy velkých měst (na příkladu Prahy) a budou schopni nalézat možná řešení.

Poslední úprava: Hudeček Tomáš (07.12.2020)
Literatura -

HUDEČEK, T. (2019): Řízení a správa města (Kniha druhá – Dobrá správa města v podmínkách České republiky). Praha: IPR. 123 s. ISBN 978-80-88377-04-7

HUDEČEK, T. (2019): Řízení a správa města (Kniha třetí – Správa a krizové řízení Prahy v letech 2012–2014). Praha: IPR. 155 s. ISBN 978-80-88377-18-4

DOUGLAS T. Yates, Jr. (1978): The Ungovernable City: The Politics of Urban Problems and Policy Making. Mass: MIT Press. 238 s. ISBN 978-0262740135

Poslední úprava: Hudeček Tomáš (07.12.2020)
Sylabus -

1) Seznámení se s kurzem a jeho zaměřením, diskuze aktuálních témat hl. m. Prahy

2) Rozhodování a rozhodnutí člověka jako interakce nejvyšších řídících vrstev

3) Rozhodování města – primární a sekundární rozhodnutí

4) Základní oblasti, mantinely a úloha správy města

5) Základní rozdíly správy malého a velkého města

6) Vrstevnatost samosprávy velkého města

7) Složitost administrativy velkého města

8) Plánování a strategie

9) Strategie rozvoje

10) Rozvoj území

11) Metropolitní plán hl. m. Prahy

12) Aktuální problémy správy hl. m. Prahy

13) Reforma politiky rozvoje území hl. m. Prahy v letech 2011-2014 a hodnocení

14) Diskuze aktuálních témat Prahy prizmatem správce velkého města

Poslední úprava: Hudeček Tomáš (07.12.2020)
Studijní prerekvizity -

Obecná teorie vývoje systémů

Poslední úprava: Hudeček Tomáš (07.12.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zápočet bude udělen za aktivní účast na cvičeních a vypracování samostatných prací v odpovídající úrovni. Známka bude udělena na základě ústní zkoušky z probírané látky.

Poslední úprava: Hudeček Tomáš (07.12.2020)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
3 / 3 84 / 84