Smart cities, udržitelná výstavba a mobilita - M501052
Anglický název: Smart Cities, Sustainable Construction and Mobility
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Hudeček Tomáš doc. RNDr. Ph.D.
Termíny zkoušek   
Anotace -
Předmět Smart cities nabízí komplexní pohled na plánování a řízení udržitelného rozvoje sídel a regionů prizmatem konceptu smart cities. Studentům umožní seznámit se relevantními českými a evropskými metodikami, příklady dobré praxe a základními agendami a technologickými principy. Problematika smart cities je prezentována prostřednictvím paradigmatu environmentální, sociální a ekonomické udržitelnosti a nezbytné harmonizace technologických a sociálních inovací. Předmět se zabývá i administrativními a finančními nástroji spojených s podporou udržitelného rozvoje měst. Cílem předmětu je seznámit studenty s konceptem chytrých měst (smart cities), paradigmaty je-jich řízení a plánování, relevantními interdisciplinárními přesahy a metodickým i institucionálním ukotvením tak, aby byli schopni v praxi koncept SC nebo provazby na něj využívat při řízení a plánování udržitelných projektů.
Poslední úprava: Švecová Lenka (28.01.2022)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou znát a rozumět pojmu smart cities ve všech relevantních oborových souvislostech. Pochopí principy plánování a řízení udržitelného a inteligentního města a ukotvení ve veřejných strategiích a politikách. Absolventi předmětu budou schopni evaluace na bázi indikátorů i benchmarkingu. Budou seznámeni s relevantními případovými studiemi z EU a ČR a profilovými smart city technologiemi.

Poslední úprava: Švecová Lenka (28.01.2022)
Literatura -

Z: ČVUT (kol. aut.): Metodika Smart Cities. Metodika pro přípravu a implementaci konceptů Smart Cities na úrovni měst, obcí a regionů. MMR, Praha 2019.

Z: Kol. aut., ed. Bízková, R.: SMART Česko. SMOČR, Praha 2020.

Z: IPR: Strategický plán hl. m. Prahy. IPR, Praha 2016.

Z: Dokumenty EU k agendě SC.

D: Kol. aut., ed. Štěpánek, P.: Praha – Vídeň: Cesty ke Smart Cities ve střední Evropě. BEZK 2016.

D: Svítek, M, Postránecký, M: Města budoucnosti. NADATUR, Praha 2018.

D: Slavík, J.: Smart city v praxi. Profi Press 2017

D: ČVUT, ČAV: Sociální bydlení (certifikovaná metodika). ČVUT 2019.

D: IPR – CAMP. Záznamy přednášek (dostupné na FB).

D: Koncepční a strategické dokumenty vlády ČR (strategie, akční plány; energetická koncepce, udržitelná mobilita, politika architektury a stavební kultury, ochrana klimatu).

D: Půček, M., Koppitz, D.: Strategické plánování a řízení pro obce, města a regiony. NSZM 2012

D: Strategický plán Ostrava (FAJNova Ostrava) 2017 – 2030.

D: Tichý, D., Kohout, M., Tittl, F. & Karabcová, N.: Jak hodnotit udržitelnost bydlení? Praha: NSZM 2020.

D: Modrožlutá kniha Smart city Písek.

D: SC koncepty evropských a světových měst (Barcelona, Kodaň, Mnichov atd.).

D: MMR: Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020. Praha: MMR 2014.

• Časopisy SS magazine, City:one.

Poslední úprava: Švecová Lenka (16.05.2022)
Sylabus -

1. Koncept smart cities. Úvod do problematiky. Vývoj přístupu k SC, principy, institucionální a metodické ukotvení. Vztah k politikám a agendám TUR. Paradigma udržitelnosti a odolnosti.

2. Vztah Smart cities a strategického, prostorového a územního plánování.

3. Metodické a politické rámce. Indikátory, evaluace projektů. Typické sektorové projekty. Vztaj ke konceptu Industry 4.0.

4. Ochrana klimatu – klíčové paradigma konceptu SC. Carbon foot. Externality.

5. Smart cities a udržitelná výstavba. Smart buildings. Vztah SC a urbanismu. Certifikace budov. Administrativní a finanční podpora projektů.

6. Sociální inovace ve SC. Sociální koheze ve SC. Dostupnost bydlení. Socioekonomické aspekty konceptu SC. Společnost 4.0.

7. Ekonomické a řídící modely pro SC. Ekonomické a admin. nástroje. Sdílená ekonomika.

8. Vodní infrastruktura a její řízení prizmatem municipálního managementu. Retence vody ve městě, využívání dešťové vody.

9. Zelená infrastruktura. Městské tepelné ostrovy.

10. Energetický koncept SC. Obnovitelné zdroje energie ve SC. Smart grids. Emission trading.

11. Udržitelná mobilita ve SC. Dostupnost a prostupnost sídel a regionů. Ekonomické modely, technologie, regulace, projekty. Sdílená mobilita. Veřejná dprava.

12. Projekty cirkulární ekonomiky v konceptech smart cities.

13. Sociální, genderové, kulturní aspekty Smart cities. ICT. e-gov.

14. Veřejný prostor. Design pro Smart cities.

Poslední úprava: Švecová Lenka (28.01.2022)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zápočet bude udělen za aktivní účast na cvičeních a vypracování samostatných prací v odpovídající úrovni. Známka bude udělena na základě ústní zkoušky z probírané látky.

Poslední úprava: Švecová Lenka (28.01.2022)