PředmětyPředměty(verze: 846)
Předmět, akademický rok 2018/2019
  
Seminář z chemie - N101030
Anglický název: Chemistry: Seminar
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 350 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ondráčková Jana Ing. CSc.
Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D.
Rybáčková Markéta Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (29.09.2015)
Předmět je určen primárně pro studenty, kteří měli omezenou možnost studovat chemii na středoškolské úrovni. Předmět poskytuje základní znalosti z oblasti obecné, anorganické a organické chemie, které následně studentům pomohou při studiu předmětů Obecná a anorganická chemie I a Organická chemie I na úrovni bakalářského studia. Je vedený formou kombinace přednášek a seminářů a zaměřuje se na základní principy nomenklatury, na vyčíslování redoxních rovnic a na přehled organických sloučenin.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (03.06.2013)

Studenti budou umět:

anorganickou i organickou chemii v rozsahu středoškolských znalostí odpovídajících výuce na gymnáziiích s přírodovědnýcm zaměřením

Literatura -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (03.06.2013)

Z: Sedmidubský D., Flemr V., Svoboda J., Cibulka R. : Základy chemie pro bakaláře, VŠCHT Praha (2011), 978-80-7080-790-3

Z: Flemr V., Holečková E. : Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii VŠCHT Praha(2001),80-7080-435-1

Studijní opory -
Poslední úprava: Nekvindová Pavla doc. Ing. Ph.D. (16.03.2017)

D.Sedmidubský a kol.: Prezentace přednášek OACH-I - http://www.vscht.cz/ach/vyuka-bakalarske-oach-prednasky.html

Elektronické studijní opory - e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=134 ; https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=134

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Cajzl Jakub Ing. (19.11.2017)

Studenti píší dva průběžné testy. První test z anorganické části za max. 65 bodů a druhý z organické části za max. 35 bodů. K zápočtu z předmětu je zapotřebí alespoň 50% z každé části (tzn. min. 32 bodů z anorganické části a 17 bodů z organické části).

Sylabus -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (03.06.2013)

1.Elektronové konfigurace atomů a iontů, periodická soustava prvků - trendy vlastností, oxidační stavy a jejich stabilita.

2.Chemické reakce a vyčíslování rovnic - reakce bez změny oxidačního stavu, redoxní reakce.

3.Molekulární elementární nekovy a jejich sloučeniny - oktetové pravidlo, elektronové vzorce, formální náboj, základní tvary molekul, hybridizace, polarita vazby, řád a energie vazby. Základní molekulární oxidy, hydridy, halogenidy -názvosloví, reaktivita.

4.Ionty v roztocích a jejich soli - vlastnosti vody, disociace , pH, hydratace, hydrolýza, názvosloví kationtů a aniontů, halogenovodíky a jejich kyselost.

5.Iontové krystaly, rozpustnost solí, oxoanionty a oxokyseliny, hydroxoanionty.

6.Koordinační sloučeniny a kovy - koordianční čísla, tvary komplexů, ligandy, základní názvosloví, struktura a vazba v kovech, přípravy a výroby technologicky významných kovů.

7.Pevné sloučeniny kovů a nekovů - struktura binárních sloučenin, oxidy a jejich redoxní a acidobazické vlastnosti, kovalentní halogenidy, důležité sulfidy, nitridy, amidy, karbidy.

8.Trendy fyzikálních a chemických vlastností vyplývající z periodické tabulky

9.Lewisova teorie a její aspekty pro struktury a reakce anorganických sloučenin

10.Alkany a cykloalkany - názvoslovné principy, prostorová stavba, reaktivita (radikálová substituce - halogence, oxidace)

11.Alkeny a alkyny - názvosloví, izomerie, reakce (elektrofilní adice, radikálová adice, oxidace), dieny.

12.Aromatické uhlovodíky - jednoduché a kondenzované areny, jejich reaktivita a deriváty.

13.Deriváty uhlovodíků - halogenderiváty, organokovové sloučeniny, alkoholy a fenoly.

14.Deriváty uhlovodíků - aldekydy a ketony, karboxylové kyseliny, nitrosloučeniny a aminy.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (20.02.2016)
  • znalost základů chemie, fyziky a matematiky
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100

 
VŠCHT Praha