Laboratoř oboru I - N112018
Anglický název: Specialized Laboratory I
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M112011
Garant: Vránová Lenka Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M112011
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Náplní Laboratoře oboru Polymerní materiály I je příprava polymerů emulzní, suspenzní, blokovou a roztokovou polymerizací za použití radikálových a iontových iniciátorů, kinetika polymerizačních reakcí, stanovení fyzikálních a chemických charakteristik připravených polymerů a osvojení základních metod identifikace polymerních vzorků.
Poslední úprava: Brožek Jiří (10.07.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Samostatně přípravit polymery různými technikami

Charakterizovat připravené polymery

Vyhodnotit kinetiku polymeračních reakcí

Identifikovat základní typy polymerů

Poslední úprava: Brožek Jiří (13.11.2012)
Literatura -

Z:Maroušek V.: Návody pro laboratorní cvičení z makromolekulární chemie, VŠCHT Praha 1997; ISBN 80-7080-287-1

Poslední úprava: Brožek Jiří (14.11.2012)
Studijní opory -

Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J. Wiley @ Sons (dostupné na http://www.vscht.cz/pol/)

Poslední úprava: Brožek Jiří (07.12.2012)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Podmínkou získání zápočtu je absolvování všech vypsaných prací. V případě neúčasti na laboratorní práci se student domluví o její náhradě s vedoucím. Při celkovém hodnocení studenta se klade hlavní důraz na praktické dovednosti.

Poslední úprava: Brožek Jiří (25.02.2009)
Sylabus -

Rozvrh laboratorních úloh pro jednotlivé skupiny bude před započetím prací vyvěšen na nástěnce Ústavu polymerů.

1. Základní poznatky o laboratorních technikách, bezpečnostní školení.

2. Koordinanční polymerizace ethylenu.

3. Rovnovážná polykondenzace.

4. Řízená polymerizace styrenu.

5. Příprava silikonového kaučuku.

6. Aniontová polymerizace/Příprava glykolidu nebo L-laktidu depolymerizací.

7. Kopolymerizace styrenu.

8. Příprava měkkých kontaktních čoček.

9. Kinetika polyesterifikační reakce.

10. Dilatometrické sledování průběhu polymerace.

11. Stanovení viskozitně prům. mol. hmot. (viskozimetrie).

12. Stanovení početně prům. mol. hmot. (titrace).

13. Identifikace polymerů.

14. Shrnutí, test.

Poslední úprava: Brožek Jiří (14.11.2012)
Vstupní požadavky -

Zkouška z předmětu Makromolekulární chemie.

Poslední úprava: Brožek Jiří (10.07.2012)
Studijní prerekvizity -

Makromolekulární chemie, Organická chemie I

Poslední úprava: TAJ112 (15.08.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4.5 126
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 70
Průběžné a zápočtové testy 30