Dějiny umění 19. a 20. století - N148020
Anglický název: Art History of the 19th and 20th Centuries
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Křenková Zuzana PhDr. Ph.D.
Horák Petr Mgr.
Je záměnnost pro: B148012, N148019
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Studenti se seznámí se základními tendencemi vývoje evropské výtvarné kultury od počátků klasicismu až po umělecké projevy druhé poloviny 20. století. Důraz bude kladen na vývoj v českých zemích a jeho evropské souvislosti.
Poslední úprava: TAJ148 (08.10.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

základní znalosti o hlavních obdobích dějin umění

využít odborné pojmosloví

mezioborově komunikovat.

Poslední úprava: TAJ148 (08.10.2013)
Literatura -

Z:HUYGHE, René - AUBOYER, Jeannine. Encyklopedie umění nové doby. Praha 1974. (edice: Larousse. Umění a lidstvo).

Z:LAHODA, Vojtěch - NEŠLEHOVÁ, Mahulena- PLATOVSKÁ, Marie - ŠVÁCHA, Rostislav - BYDŽOVSKÁ, Lenka (edd.), Dějiny českého výtvarného umění IV/1-2, 1890-1938, Praha 1998. ISBN 80-200-0630-3.

Z:PETRASOVÁ, Taťána - LORENZOVÁ, Helena (edd.), Dějiny českého výtvarného umění, 1780/1890 III/1,2. Praha 2001. ISBN 80-200-0735-0.

Z:ZATLOUKAL, Pavel, [10 století architektury. 5], Architektura 19. století. Praha 2001. ISBN 80-86161-39-0.

Z:LUKEŠ, Zdeněk, [10 století architektury. 6], Architektura 20. století. Praha 2001. ISBN 80-86161-40-4.

Z:ŠVÁCHA, Rostislav - PLATOVSKÁ, Marie (edd.). Dějiny českého výtvarného umění V (1939-1958). Praha, 2005. ISBN 80-200-1390-3.

D:CHALUPECKÝ, Jindřich. Nové umění v Čechách. Jinočany 1994. ISBN 80-85787-81-4.

D:ŠVÁCHA, Rostislav - PLATOVSKÁ, Marie (edd.). Dějiny českého výtvarného umění VI (1958-2000), I. a II. díl. Praha, 2007. ISBN 80-200-1488-8.

D:FRAMPTON, Kenneth, Moderní architektura: kritické dějiny. Praha 2004. ISBN 80-200-1261-3.

D:DEMPSEY, Amy. Umělecké styly, školy a hnutí: encyklopedický průvodce moderním uměním. Praha 2005. ISBN 80-7209-731-8.

D:FOSTER, Hal - KRAUSSOVÁ, Rosalind - BOIS, Yve-Alain - BUCHLO, Benjamin. Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Praha 2007. ISBN 978-80-7209-952-8.

Poslední úprava: TAJ148 (08.10.2013)
Studijní opory -

Materiály u vyučujícího.

Poslední úprava: TAJ148 (08.10.2013)
Sylabus -

1. Architektura 19. století

2. Historismus a akademismus v západoevropském umění

3. České malířství 19. století

4. České sochařství 19. století

5. Umění kolem roku 1900 v západní Evropě

6. České umění přelomu 19. a 20. století

7. Avantgardní umělecká hnutí v Evropě do 1. světové války

8. Evropská architektura počátku 20. století

9. Umění v Evropě mezi dvěma světovými válkami

10. Evropská meziválečná architektura

11. České umění meziválečného období a v době II. světové války

12. Architektura po roce 1945

13. Sochařství po roce 1945

14. Malířství po roce 1945

Poslední úprava: TAJ148 (08.10.2013)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: TAJ148 (08.10.2013)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Poslední úprava: Bartošová Lenka (01.03.2016)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100