PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
  
Adsorpční procesy - N216012
Anglický název: Adsorption Processes
Zajišťuje: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (216)
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ciahotný Karel doc. Ing. CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Ciahotný Karel doc. Ing. CSc. (17.08.2016)

Předmět je zaměřen na výuku vlastností, výroby a použití různých druhů adsorpčních materiálů. V rámci přednášek jsou studenti seznámeni se základními druhy průmyslově vyráběných adsorbentů na bázi anorganických materiálů i na bázi uhlíku, postupy testování jejich vlastností i oblastmi jejich použití v technické praxi. Jsou vyučovány základní teoretické vztahy a rovnice používané pro popis adsorpce (Langmuir, Freundlich, BET, Dubinin) a studenti se naučí tyto rovnice prakticky aplikovat při popisu adsorpce. Další část výuky je zaměřena na popis průmyslových adsorpčních zařízení používaných při čištění spalin, odpadních a topných plynů, čištění pitných a odpadních vod i dalších adsorpčních procesů používaných v mnoha jiných případech.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Ciahotný Karel doc. Ing. CSc. (17.08.2016)

Studenti budou umět jednotlivé typy vyráběných adsorpčních materiálů, jejich základní vlastnosti, oblasti použití, typy obvyklých adsorpčních zařízení používaných v technické praxi a jejich provozní podmínky.

Literatura -
Poslední úprava: Ciahotný Karel doc. Ing. CSc. (17.08.2016)

Z: Podklady z přednášek.

D: Marsh H., Rodriguez-Reinoso F.: Activated carbon, Elsevier, 2006

Z: Bathen D., Breitbach M.: Adsorptionstechnik, Springer Verlag, 2001

Studijní opory -
Poslední úprava: Ciahotný Karel doc. Ing. CSc. (17.08.2016)

Ullmann - encyklopedie průmyslové chemie: http://knihovna.vscht.cz/databaze-intro_cze.html

Sylabus -
Poslední úprava: Ciahotný Karel doc. Ing. CSc. (17.08.2016)

1. Základní druhy adsorpčních materiálů (uhlíkaté adsorbenty, silicagely, zeolity) a jejich charakteristické vlastnosti

2. Významné vlastnosti adsorbentů (BET povrch, objem ads. pórů, pevnost, sypná hmotnost, skutečná a zdánlivá hustota).

3. Metody testování adsorbentů (gravimetrické, volumetrické, průtočné, statické)

4. Základní postupy výroby uhlíkatých adsorbentů

5. Základní postupy výroby adsorbentů na anorganické bázi

6. Základy adsorpce (základní pojmy, rozlišení fyzikální adsorpce a chemisorpce, teorie adsorpce)

7. Praktické aplikace adsorpčních teorií při vyhodnocování naměřených dat a výpočtech adsorbérů

8. Adsorpční zařízení používaná v technické praxi při čištění plynů

9. Adsorpční zařízení pro čištění pitných a odpadních vod a pro další průmyslové aplikace

10. Navrhování adsorpčních zařízení (postup při navrhování zařízení, určení správných pracovních parametrů, příklady výpočtů)

11. Oblasti použití adsorbentů v technické praxi, postupy reaktivace a likvidace použitých adsorbentů

12. Největší výrobci uhlíkatých a anorganických adsorbentů na světě, vývoj světových trhů adsorbentů.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Ciahotný Karel doc. Ing. CSc. (17.08.2016)

Matematika A

Fyzikální chemie I

Chemické inženýrství I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0,5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0,5 14
Účast na seminářích 1,5 42
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 25
Obhajoba individuálního projektu 25
Zkouškový test 50

 
VŠCHT Praha