Vodárenství - N217012
Anglický název: Drinking Water Treatment and Supply
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Strnadová Nina doc. Ing. CSc.
Janda Václav prof. Ing. CSc.
Šmejkalová Pavla Dr. Ing.
Je záměnnost pro: M217006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Strnadová Nina doc. Ing. CSc. (03.07.2013)
Předmět je zaměřen na výrobu pitné vody z vody podzemní a povrchové. Jsou uvedeny základní technologické procesy, včetně speciálních metod používaných především pro úpravu podzemních vod. Neoddělitelnou součástí je hygienické zabezpečení pitné vody. Nemalá pozornost je soustředěna i na separaci a zahušťování suspenzí, včetně návrhů zařízení, ve kterých uvedené procesy probíhají.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Strnadová Nina doc. Ing. CSc. (03.07.2013)

Studenti budou umět:

Principy jednotlivých technologií používaných pro výrobu pitné vody,

navrhnout skladbu technologické linky úpravy vody podle charakteru vodního zdroje,

principy základních mechanických procesů používaných pro míchání a separaci suspenzí.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2016)

Z:Strnadová N.,Janda V.,Technologie vody I,VŠCHT Praha1999,8070803487.

D:MWH, Water Treatment, Principles and Design, John Wiley and Sons, Hoboken 2005,2003024156

D:Sullivan P.et al.,The Environmental Science of Drinking Water,Amazonia 2005,0750678763

Studijní opory -
Poslední úprava: Janda Václav prof. Ing. CSc. (28.08.2013)

http://web.vscht.cz/strnadon/VODARENSTVI/

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Strnadová Nina doc. Ing. CSc. (26.08.2009)

úspěšný výsledek 3 písemných průběžných testů, možné 2 opravné termíny

Sylabus -
Poslední úprava: Strnadová Nina doc. Ing. CSc. (03.07.2013)

1. Požadavky na jakost pitné vody

2. Znečišťující látky v podzemních vodách, úprava podzemních vod

3. Vápenato-uhličitanová rovnováha, agresivní účinky vody

4. Odkyselování, odželezování a odmanganování vody

5. Speciální postupy úpravy vody (odstraňování radionuklidů, a dusíkatých látek)

6. Úprava povrchových vod

7. Hrubé předčištění, koagulace

8. Střední rychlostní gradient, míchání suspenzí, výpočet míchacích zařízení

9. Čiřiče

10. Separace suspenzí usazováním

11. Zahušťování suspenzí

12. Návrh a výpočet separačních nádrží

13. Filtrace vod, druhy filtrů

14. Desinfekce pitné vody

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Strnadová Nina doc. Ing. CSc. (03.07.2013)

Hydrochemie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
Účast na seminářích 1 28
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 25
Průběžné a zápočtové testy 25
Ústní zkouška 50