Informační systémy v ochraně životního prostředí - N240001
Anglický název: Information Systems in Environmental Protection
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: McGachy Lenka Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AM240001, M240001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět se zabývá představením a základním seznámením studentů s nejvýznamějšími informačními systémy z oblasti odpadového hospodářství a ochrany životního prostředí dostupných v ČR (IRZ, ISKO, REZZO, VODA, mapové servery a další). Studenti jsou v průběhu semestru seznamováni s jednotlivými informačními systémy formou přednášek do kterých se aktivně zapojují. Součástí předmětu je vypracování projektu z oblastiodpadového hospodářství a ochrany životního prostředí, který budou studenti na závěr semestru prezentovat a na jehož základě budou hodnoceni.
Poslední úprava: McGachy Lenka (27.08.2015)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět efektivně pracovat a dohledávat informace v dostupných informačních systémech z oblasti odpadového hospodářství a ochrany životního prostředí.

Poslední úprava: PODHOLAM (09.11.2012)
Literatura -

D: Odpadové hospodářství, Kuraš, M., Ekomonitor, Chrudim, 2008, 978-80-86832-34-0

Poslední úprava: PODHOLAM (13.11.2012)
Studijní opory -

Databáze instituce Cenia: http://www1.cenia.cz/www/

Databáze a mapové podklady AOPK ČR: http://www.ochranaprirody.cz/

Poslední úprava: PODHOLAM (13.11.2012)
Sylabus -

1. Úvod, Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)

2. Informační systém kvality ovzduší (ISKO), Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO), Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) v oblasti životního prostředí

3. Integrovaný registr znečišťování (IRZ), Databáze starých ekologických zátěží (SEKM)

4. Informační systém VODA, Informační systém technické ochrany životního prostředí (ISTOŽP)

5. Informační portál Státní geologické služby, Mapové služby (HEIS VÚV, KRNAP a další), Tvorba příloh a technické dokumentace

6. Rekapitulace, zadání projektu

7. Konzultace k projektu

8. Konzultace k projektu

9. Konzultace k projektu

11. Konzultace k projektu

12. Konzultace k projektu

13. Konzultace k projektu

14. Prezentace projektu

Poslední úprava: McGachy Lenka (27.08.2015)
Studijní prerekvizity - angličtina

None

Poslední úprava: TAJ240 (25.09.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Zkouškový test 80