Molekulová genetika a analýza DNA - N320081
Anglický název: Molecular genetics and DNA analysis
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Ruml Tomáš prof. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: TAJ320 (17.12.2012)
Předmět je zaměřen na pochopení principů dědičnosti organismů, zejména mechanismy a regulace předávání genetické informace a genové exprese u prokaryotických buněk a eukaryotických organismů. Zvláštní důraz je kladen na hlavní regulační procesy zprostředkované proteiny a regulačními molekulami RNA. Cílem je také porozumění proměnlivosti genetické informace v důsledku mutací a rekombinací. Předmět poskytne orientaci v nejdůležitějších technikách analýzy nukleových kyselin, zahrnující izolaci DNA a RNA, značení těchto molekul, sekvenování DNA, analýzu vybraných sekvencí pomocí polymerázové řetězové reakce a porovnání dat s informacemi v databázích.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.06.2013)

Studenti budou umět:

Základní pojmy molekulové genetiky, vztah struktury a funkce nukleových kyselin.

Principy regulace předávání genetické informace a její proměnlivosti v důsledku mutací a rekombinací.

Mechanismy pro opravu mutací, kterými organismy disponují.

Základní kontrolní procesy genové exprese od regulace transkripce u prokaryot a eukaryot a posttranskripční modifikace eukaryotické mRNA, až po regulaci stability mRNA a translaci, role malých RNA.

Základní principy práce s DNA, metody analýzy DNA a základní aplikace polymerasové řetězové reakce

Literatura -
Poslední úprava: TAJ320 (25.09.2012)

Lodish, H.; et al. Molecular cell biology, 6th ed.;W.H.Freeman & Co Ltd, 2008.

Albrets B; et al. Molecular biology of the cell, 5th ed. Garland Science, 2008.

Clark D.P. Molecular biology, Elsevier Inc., 2005.

Hitler J.M. Forensic DNA Typing, 2nd ed. Elsevier 2005.

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ320 (26.09.2013)

žádné

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: TAJ320 (19.09.2013)

1. Historic overview and basic genetic laws and terms.

2. Structure and function of nucleic acids, genome organization

3. Replication, DNA polymerases, replisome complex.

4. Mutations and repair mechanisms.

5. Recombination, mitotic and meiotic gene segregation, transposition.

6. Regulation of transcription.

7. Posttranscriptional modifications of RNA.

8. Regulatory role of RNA.

9. Translation, posttranslational modifications.

10. Principles of work with DNA and RNA.

11. Methods of analysis of DNA sequence, genome mapping.

12. Labeling of nucleic acids, application of probes.

13. Polymerase chain reaction and its applications.

14. DNA databases.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: TAJ320 (17.12.2012)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsány předměty N110004 A N320004

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ320 (26.09.2013)

Biochemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0 1
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,8 21
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,1 31
3 / 3 81 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 40
Ústní zkouška 60