PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2014/2015
  
Laboratoř analytické chemie I - N402003
Anglický název: Analytical Chemistry: Laboratory I
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Platnost: od 2011 do 2018
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 192 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://www.vscht.cz/anl/lach1/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vosmanská Magda Ing. CSc.
Záměnnost : N402003A, N402503
Je záměnnost pro: N402003A
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: TAJ402 (20.06.2012)
Cílem laboratoří je získání základních návyků potřebných v analytické chemii. Studenti si osvojí pravidla čisté, přesné a správné laboratorní práce. Spektrum metod zahrnuje metody chemické analýzy (1 práce), elektrochemické (3 práce), spektroskopické (2) a separační (1) metody. Na předmět navazuje Laboratoř analytické chemie II.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: VED402 (25.06.2013)

Studenti budou umět:

základní laboratorní analytické operace

manipulovat s různými typy elektrod

vyhodnotit naměřené výsledky

samostatně vypracovat protokol

Literatura -
Poslední úprava: VED402 (25.06.2013)

Z: Návody pro LACHI www.vscht.cz/anl/lach1

D: není nutná

Studijní opory -
Poslední úprava: VED402 (25.06.2013)

www.vscht.cz/anl/lach1

Metody výuky -
Poslední úprava: VED402 (25.06.2013)

Práce v labotratoři

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: TAJ402 (23.01.2008)

Každá laboratoř začíná 5ti minutovým 6ti otázkovým testem, kterým student prokazuje, že četl návody a je schopen pracovat bezpečně a účelně. Minimálně 3 otázky musí být zodpovězeny správně, aby bylo možno úlohu absolvovat. V opačném pžípadě je test klasifikován “F”. Každá práce je známkována po odevzdání protokolu (před opuštěním laboratoře, ve vyjímečných případech maximálně o dva dny později) nebo neklasifikována pokud protokol nebyl odevzdán nebo byl odevzdán později. Byl-li prtokol odevzdán včas a není oznámkován, pak kontaktujté svého vyučujícího, pravděpodobně je potřeba v protokolu něco opravit. Celková známka je aritmetickým průměrem známek z jednotlivých úloh, včetně dodatkových “F” za neúspěšné testy. Pro získání klasifikovaného zápočtu je třeba absolvovat všechny úlohy a maximálně dvě mít hodnocené “F”.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ402 (02.08.2006)

1. Gravimetrie, chelatometrie

2. Fluoridová iontově selektivní elektroda

3. Potenciometrická titrace

4. Coulometrie

5. Spektrofotometrie

6. Kapalinová chromatografie

7. Infračervená spektrometrie

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: TAJ402 (23.01.2008)

Očekáváme zkušenost s prací v chemické laboratoři (např. absolvované laboratoře z anorganické chemie, atd.). Nezbytná je znalost MS Excelu (grafy, základní výpočty, práce s odkazy na buňky)

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: VED402 (25.06.2013)

Žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2,5 70
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1,5 42
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 50
Průběžné a zápočtové testy 20

 
VŠCHT Praha