PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
  
Fyzikální chemie energetických a elektrochemických procesů - N403029
Anglický název: Physical Chemistry of Energy and Electrochemical Processes
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 10 / 10 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Cibulka Ivan doc. Ing. CSc.
Anotace -
Poslední úprava: TAJ403 (20.11.2012)

Předmět je rozšířením vybraných kapitol Fyzikální chemie pro bakaláře a Fyzikální chemie pro magistry a je určen pro studenty magisterského studia Ústavu energetiky. Zahrnuje detailní pohled na popis stavového chování plynů, tekutin a jejich směsí. Navazuje na obecnou termodynamiku u dějů a procesů, kde dochází k výměně energie. Zabývá se tepelnými efekty, které doprovázejí zpracování plynů a tekutin a manipulaci s nimi, termochemii a fázové přeměny. Jádrem této části předmětu je klasická termodynamika a její aplikace na reálné systémy. Elektrochemická část předmětu se zabývá termodynamikou vodných roztoků, s důrazem na iontové rovnováhy, vodivost a elektrochemické články. Přináší také základy kinetiky elektrochemických dějů, důležité v problematice korozní chemie.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ403 (20.11.2012)

Studenti budou umět:

Popisovat stavové chování reálných soustav pomocí stavových rovnic. Získají dovednosti zaměřené na termodynamický popis dějů probíhajících v chemickém a energetickém průmyslu.

Aplikovat termodynamické postupy na konkrétní situace, se kterými se lze setkat v laboratorní, technologické a industriální praxi.

Orientovat se ve výpočetních technikách, potřebných k určování elektrochemických vlastností vodných roztoků.

V předmětu je kladen důraz na osvojení praktických dovedností při matematickém řešení technologických problémů. Získané znalosti mohou uplatnit v široké škále oborů biochemie, ekologie, čištění odpadních a průmyslových vod, analytické chemie, hydrometalurgie, geochemie, energetiky.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ403 (25.06.2013)

Z: Novák J. a kol., Fyzikální chemie - bakalářský a magisterský kurz, VŠCHT, Praha 2008, 9788070806753

Z: Novák J. a kol., Příklady a úlohy z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2000, 8070803940

D: Atkins P.W., de Paula J., Physical Chemistry, Oxford University Press, 2010, 9780199543373

D: Malijevský a kol., Breviář z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2000, 8070804033

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ403 (25.06.2013)

http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/index.html

Sylabus -
Poslední úprava: Erudio (01.01.1999)

1. Úvod, základní pojmy a veličiny

2. Stavové chování

3. Stavové chování - složitější stavové rovnice, kapaliny

4. Klasická termodynamika

5. Termochemie

6. Termodynamika reálných tekutin

7. Termodynamika reálných tekutin

8. Termodynamika fázových rovnováh

9. Rovnováhy v roztocích elektrolytů

10. Termodynamika roztoků elektrolytů

11. Elektrochemické články, přepětí, elektrodové potenciály

12. Kinetika elektrodových dějů, impedanční spektroskopie

13. Odporová polarizace

14. Membránové potenciály, ionexy

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: TAJ403 (20.11.2012)

Fyzikální chemie I

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ403 (20.11.2012)

Fyzikální chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 80
Ústní zkouška 20

 
VŠCHT Praha