PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
  
Algoritmy a výpočetní nástroje fyzikální chemie - N403037
Anglický název: Algorithms and Calculations in Physical Chemistry
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Labík Stanislav prof. Ing. CSc.
Bureš Michal Ing. CSc.
Anotace
Poslední úprava: Labík Stanislav prof. Ing. CSc. (12.11.2012)

Cílem předmětu je seznámení studentů s použitím počítačového algebraického systému MAPLE a jazyka Visual Basic for Application jako nástrojů pro řešení problémů v oblasti exaktních věd se zaměřením především na fyzikálně-chemické disciplíny. Studenti se seznámí s základní syntaxí obou programů a budou řešit celou řadu úloh s jejich použitím. V závěru pak budou řešit samostatné projekty a před plénem ostatních studentů je budou obhajovat.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Labík Stanislav prof. Ing. CSc. (12.11.2012)

Studenti budou umět:

základní syntaxi počítačového algebraického systému Maple a jazyka Visual Basic for Application,

využívat oba systémy pro vědecko-technické výpočty a to jak pro numerické a algebraické řešení,

řešit složitější fyzikálně-chemické problémy za použití obou výše zmíněných jazyků

Literatura
Poslední úprava: Labík Stanislav prof. Ing. CSc. (12.11.2012)

Z:Gander W., Hrebicek J.,Solving Problems in Scientific Computing Using Maple and MATLAB,Springer,New York/Heidelberg,9783540211273

Z:Král M., Excel VBA, Computer press,Praha,9788025123584

Sylabus
Poslední úprava: Labík Stanislav prof. Ing. CSc. (13.09.2007)

Použítí počítačového algebraického systému Maple pro řešení pokročilých fyzikálně chemických úloh.

 1. Základní elementy jazyka
 2. Úprava výrazů: práce s polynomy a zjednodušování výrazů a jejich konverze
 3. Diferenciální a integrální počet: derivace a integrály, taylorův a asymptotický rozvoj
 4. Algebraické a diferenciální rovnice a jejich soustavy
 5. Grafy: pokročilé metody pro dvou a třírozměrné grafy
 6. Procedury a programování: definice procedur, základy programování
 7. Programové balíčky: načtení a práce s balíčky, lineární a nelineární regrese, aproximace funkcí
 8. Projekt orientovaný na problematiku podle zaměření studenta


Použití tabulkového kalkulátoru Excel a jazyka Visual Basic pro řešení fyzikálně chemických úloh

 1. Pokročilé nástroje Excelu: maticové výpočty, řešitel
 2. Základy jazyka VBA: práce s editorem, podmíněný příkaz, cyklus
 3. Tvorba uživatelských funkcí a jejich využití v Excelu
 4. Tvorba procedur v jazyku VBA
 5. Práce s buňkami a listy v jazyku VBA

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Práce na individuálním projektu 0,5 14
Účast na seminářích 1 28
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Obhajoba individuálního projektu 30
Protokoly z individuálních projektů 40

 
VŠCHT Praha