PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2014/2015
  
Chemické inženýrství II - N409003
Anglický název: Unit Operations of Chemical Engineering II
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Platnost: od 2014 do 2015
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/3 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 126 / 104 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://www.vscht.cz/uchi
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Moucha Tomáš doc. Dr. Ing.
Šnita Dalimil prof. Ing. CSc.
Schreiber Igor prof. Ing. CSc.
Záměnnost : N409003A, N409503
Je záměnnost pro: N409003A
Anotace -
Poslední úprava: Moucha Tomáš doc. Dr. Ing. (19.11.2012)
Seznamuje studenty s popisem procesů v průmyslových výrobách a s jeho využitím při výpočtech jednotkových operací. Navazuje na kurz Chemické inženýrství I
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Moucha Tomáš doc. Dr. Ing. (19.11.2012)

Absolvent kurzu Chemické inženýrství II bude schopen analyzovat posloupnost jednotlivých procesů v průmyslové výrobě a nalézt klíčový proces, jehož modifikací lze například zvýšit výrobní kapacitu (urychlení procesu, posun rovnováhy apod.) Znalosti nabyté v předmětu jsou zobecnitelné a uplatní se i při úpravách technologií používajících jiné jednotkové operace, než na kterých se student metodiku práce naučil.

Literatura -
Poslední úprava: Moucha Tomáš doc. Dr. Ing. (19.11.2012)

Texty potřebných kapitol z uvedené literatury jsou dostupné na www.uchi.cz

Lubomír Neužil, Vladimír Míka

CHEMICKÉ INŽENÝRSTVÍ I

VŠCHT Praha 1998

Vladimír Míka, Lubomír Neužil

CHEMICKÉ INŽENÝRSTVÍ II

VŠCHT Praha 1999

Dalimil Šnita a kol.

PŘÍKLADY A ÚLOHY Z CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ I,II

VŠCHT Praha 2002

Studijní opory -
Poslední úprava: Moucha Tomáš doc. Dr. Ing. (19.11.2012)

pracovni materialy na www.vscht.cz/uchi

  • učební texty
  • texty výpočetních úloh
  • obrazový materiál přednášek
  • seznam úloh řešených na cvičení
Sylabus -
Poslední úprava: Moucha Tomáš doc. Dr. Ing. (17.09.2009)

1. Entalpická bilance rektifikační kolony a systému s chemickou reakcí

2. Usazování a fluidace, kvalitativní a kvantitativní popis procesů

3. Makrotok v aparátech: rozdělení dob prodlení, pístový tok, ideální mísič, axiální disperze, tok v plněných kolonách

4. Vsádková rektifikace + Reaktory I: typy reakční kinetiky a typy reaktorů, ideální mísič

5. Reaktory II: Kaskáda mísičů a trubkový reaktor s proměnnou hustotou reakční směsi

6. Extrakce s omezeně mísitelnými nosnými fázemi

7. Absorpce se stupňovým stykem fází

8. Základy sdílení hmoty a tepla I: mechanismy sdílení tepla a hmoty, koeficienty přestupu tepla a hmoty

9. Základy sdílení hmoty a tepla II:Koeficienty prostupu tepla a hmoty, analogie sdílení tepla a hmoty

10. Absorpce se spojitým stykem fází

11. Membránové procesy I: řídící mechanismy jednotlivých typů procesů

12. Membránové procesy II: typy membrán a membránových modulů

13. Krystalizace: nukleace a růst krystalů,typy krystalizátorů, materiálová a energetická bilance

14. Rezerva

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Moucha Tomáš doc. Dr. Ing. (19.11.2012)

Chemické inženýrství I

Matematika I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,4 12
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 55
Účast na seminářích 1,5 42
5 / 6 137 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 15
Průběžné a zápočtové testy 50
Ústní zkouška 35

 
VŠCHT Praha