Bioinženýrské metody - N409057
Anglický název: Bioengineering Methods
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M409010
Pro druh:  
Garant: Schreiber Igor prof. Ing. CSc.
Hasal Pavel prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M409010, AM409010
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Schreiber Igor prof. Ing. CSc. (19.11.2012)
Předmět vychází z chemicko-inženýrských znalostí studenta a zprostředkuje jejich aplikaci v oblasti bioinženýrství. Základní principy a postupy zahrnující bilance hmoty a energie, transportní procesy a reakční kinetiku jsou syntetizovány za účelem kvantitativního popisu procesů používaných v biotechnologiích. Zvláštní zřetel je brán na reakčně-transportní procesy v enzymových reaktorech a reaktorech s živými kulturami mikroorganismů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Schreiber Igor prof. Ing. CSc. (11.09.2013)

Studenti budou umět:

Aplikovat kvantitativní postupy chemického inženýrství na biosysémy

Navrhnout základní typy enzymových reaktorů a bioreaktorů

Navrhnout vhodné jednotkové operace pro úpravu vstupů a výstupů bioreaktoru

Literatura -
Poslední úprava: Schreiber Igor prof. Ing. CSc. (19.11.2012)

Z: Shuler M. L., Kargi F., Bioprocess Engineering. Basic Concepts, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2002, 0-13-081908-5

D: Blanch H. W., Clark D. S., Biochemical Engineering,CRC Taylor and Francis, Boca Raton, 1997, 0-8247-0099-6

Studijní opory -
Poslední úprava: Schreiber Igor prof. Ing. CSc. (30.08.2013)

přednášky v elektronické podobě zveřejněné na www stránkách ústavu (www.vscht.cz/uchi)

Sylabus -
Poslední úprava: Schreiber Igor prof. Ing. CSc. (27.09.2013)

1. Enzymová katalýza, termodynamika enz. reakcí, limitní případy.

2. Enzymové reaktory, matematické modely a jejich analýza.

3. Heterogenní enzymové biokatalyzátory. Popis transportních jevů.

4. Faktor účinnosti, Damköhlerovo kritérium, analýza heterog. enzym. systémů.

5. Růst mikrobiálních buněk, stechiometrie, látkové a energetické bilance.

6. Popis růstu buněk ve vsádkových systémech.

7. Popis růstu buněk v kontinuálních systémech.

8. Strukturované vs nestrukturované modely růstu

9. Konstrukce a chod vybraných typů fermentorů.

10. Míchání a vzdušnění v kultivačních zařízeních.

11. Smíšené mikrobiální kultury v přírodě a průmyslu, popis vzájemných vztahů populací.

12. Matematický popis, analýza a modelování smíšených kultur.

13. Provozní podmínky, zvětšování měřítka.

14. Metabolické inženýrství, analýza metabolických sítí.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Schreiber Igor prof. Ing. CSc. (19.11.2012)

Chemické inženýrství I a II

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Průběžné a zápočtové testy 50
Ústní zkouška 50