Aplikovaná statistika - N413004
Anglický název: Applied Statistics
Zajišťuje: Ústav matematiky (413)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Zikmundová Markéta Mgr. Ph.D.
Šnupárková Jana Mgr. Ph.D.
Třída: Předměty pro matematiku
Záměnnost : N217032, N413004A, N413504, Z413504
Je záměnnost pro: B413003, N413004A
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.04.2016)
Základní kurs statistiky je určen studentům bakalářského studia. Studenti částečně zvládnou spolu s některými pravděpodobnostními pojmy základní statistické metody v rozsahu potřebném pro pochopení složitějších statistických metod v ostatních předmětech.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pavlík Jiří RNDr. CSc. (16.07.2013)

Studenti budou umět:

Měkké kompetence:

1. Zvládnout základní pravděpodobnostní a statistické pojmy

2. Znát a pochopit základní statistické metody

Specifické kompetence:

3. Samostatně řešit základní statistické úlohy

Literatura -
Poslední úprava: Pavlík Jiří RNDr. CSc. (16.07.2013)

Z: Pavlík, J. a kol.: Aplikovaná statistika, skripta, VŠCHT, Praha 2005

Z: Pavlík, J. a kol.: Sbírka příkladů z pravděpodobnosti a matematické statistiky, skripta, VŠCHT, Praha 2012

D: Jaroš, F. a kol.: Pravděpodobnost a statistika, skripta, VŠCHT, Praha 2002

D: Freund J.E., Walpole R.E.: Mathematical Statistics, Prentice-Hall,Inc.,Englewood Cliffs, N.J., 1980

D: Bowerman, B., O`Counel, R.T.: Applied Statistics, IRWIN Inc Company 1997, ISBN 0-256-19386-X

Studijní opory -
Poslední úprava: Šnupárková Jana Mgr. Ph.D. (11.04.2016)

http://www.vscht.cz/mat/AS/PISST6vzor1.pdf

http://www.vscht.cz/mat/AS/PISST9vzor2.pdf

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (28.02.2018)

1. Náhodné jevy, relativní četnost a pravděpodobnost náhodných jevů, stanovení pravděpodobnosti náhodných jevů, nezávislost náhodných jevů.

2. Podmíněná pravděpodobnost, věta o úplné pravděpodobnosti, Bayesova věta.

3. Náhodná veličina, rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny, distribuční funkce, pravděpodobnostní funkce a hustota pravděpodobnosti.

4. Číselné charakteristiky náhodné veličiny, střední hodnota, rozptyl, směrodatná odchylka, kvantily (kvartily), nezávislost a korelace náhodných veličin, korelační koeficient.

5. Základní typy diskrétních a spojitých rozdělení pravděpodobnosti, zvláště normální rozdělení, tabulky kvantilů rozdělení a práce s nimi.

6. Náhodný výběr, výběrové charakteristiky (výběrový průměr, rozptyl a směrodatná odchylka), setříděná data, histogram.

7. Odhady neznámých parametrů rozdělení, intervaly spolehlivosti pro střední hodnoty a rozptyly.

8. Základy testování statistických hypotéz, nulová a alternativní hypotéza, testovací kritérium, chyby při testování hypotéz, hladina významnosti testu, p-hodnota, testy o parametru normálního rozdělení.

9. Testy hypotéz o rovnosti parametrů normálního rozdělení ve dvou náhodných výběrech.

10. Hodnocení vzájemných závislostí náhodných veličin: test nezávislosti náhodných veličin.

11. Ověřování hypotetického rozdělení náhodné veličiny, speciálně normálního, test dobré shody.

12. Základy zpracování kvalitativních (nekvantitativních) dat, test nezávislosti dvou veličin, kontingenční tabulky.

13. Základy regresní analýzy, model lineární regrese, odhady parametrů regresní křivky a jejich intervalů spolehlivosti.

14. Doplňky a shrnutí statistických metod, ev. rezerva pro odpadlé přednášky.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pavlík Jiří RNDr. CSc. (16.07.2013)

Matematika I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0 0
Obhajoba individuálního projektu 0 0
Účast na přednáškách 0,5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Práce na individuálním projektu 0 0
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 5
Zkouškový test 35
Průběžné a zápočtové testy 20
Ústní zkouška 40