Aplikace výpočetní techniky - N445001
Anglický název: Applications of Computer Science
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: AVT
Garant: Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N215022, Z445001
Je neslučitelnost pro: N445049
Je záměnnost pro: N445001A, N215022, AB445001, B445001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět Aplikace výpočetní techniky poskytuje základní přehled o informačních technologiích pro oblast moderní chemie. Důraz je kladen na orientaci v síti VŠCHT, na sjednocení úrovně základních znalostí z oblasti informatiky zahrnující především efektivní využívání editorů pro tvorbu technických a odborných dokumentů a vědecko-technické výpočty v prostředí tabulkových kalkulátorů.
Poslední úprava: Hrnčiřík Pavel (15.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Orientovat se v počítačové síti VŠCHT včetně služeb SIS, CIS, VC, informačních zdrojů knihovny VŠCHT a mít orientační přehled o aplikacích dostupných v rámci školní sítě.

Efektivně využívat textových editorů pro tvorbu technických a odborných dokumentů.

Řešit základní vědecko-technické úlohy v prostředí tabulkových kalkulátorů.

Poslední úprava: Hrnčiřík Pavel (15.11.2012)
Literatura

Z: Barilla J.,Simr P.,Microsoft Excel pro techniky a inženýry,Computer Press,Brno,2008,9788025124215

D: Barilla J.,Simr P.,Sýkorová K.,Microsoft Excel 2010 - Podrobná uživatelská příručka,Computer Press,Brno,2010,9788025130315

D: Pírková K.,Microsoft Word 2010 - Podrobná uživatelská příručka,Computer Press,Brno,2010,9788025130339

D: Kubíček M.,Dubcová M.,Janovská D.,Numerické metody a algoritmy,VŠCHT,Praha,2005,8070805587

Poslední úprava: Kubová Petra (04.04.2016)
Studijní opory -

E-learningový systém Ústavu počítačové a řídicí techniky - http://moodle.vscht.cz

Poslední úprava: Hrnčiřík Pavel (15.11.2012)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Účast na výuce AVT není povinná s výjimkou cvičení, na kterých se píší testy. Každý test je rozdělen na bodované dílčí úlohy a celkový možný dosažený počet bodů je 100. Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu z AVT je úspěšné absolvování dvou testů (I. a II. test) - získání alespoň 50 bodů z každého z nich (u I. testu navíc splnění minima všech okruhů, viz níže). Celkové hodnocení je počítáno jako vážený průměr z obou testů, z nichž první má váhu 1 a druhý 2. Klasifikovaný zápočet se uděluje vyučujícím na posledním cvičení.

I. test trvá 60 minut. Ověřují se znalosti z prvních tří tématických okruhů: správa souborů, psaní technických textů ve Wordu, používání vzorců a funkcí v tabulkách a tvorba grafů v Excelu. Odpověď na otázku ze všeobecných znalostí se zasílá vyučujícímu mailem. Protože student musí mít z každého okruhu alespoň minimální znalosti, je třeba k úspěšnému absolvování testu dosáhnout hodnocení všeobecné části 8 bodů ze 16, wordovské části 17 bodů ze 34 a excelovské části 25 bodů z 50. Z toho plyne, že splnění některých úloh je povinné (např. zaslání emailu, vytvoření tabulky nebo vzorce).

II. test trvá 60 minut. Jeho náplní je aplikace výpočetních metod v Excelu, tzn. řešení nelineární rovnice, řešení soustav lineárních rovnic, lineární a nelineární aproximace funkcí a výpočetní metody pro numerickou integraci a derivaci. Test má tři části - protokol z aplikačního příkladu (psáno ve Wordu), numerický příklad a aplikační příklad. Protokol se píše o řešení aplikačního příkladu podle přiloženého vzoru. Zde neplatí minimální požadavky na jednotlivé části, platí pouze základní podmínka minimálního dosaženého počtu 50 bodů ze 100.

Obecně lze konstatovat, že zatímco první test prověřuje všeobecné znalosti výpočetní techniky, které student mohl získat už na střední škole nebo samostudiem, druhý test klade důraz na použití výpočetních postupů, se kterými se student s největší pravděpodobností dosud nesetkal. Při psaní testů je povoleno používání libovolných pomůcek (elektronická nápověda k aplikaci, vlastní poznámky, učebnice), není však dovoleno půjčování pomůcek mezi studenty.

I. test se píše v 6. týdnu výuky a II. test ve 13.týdnu. Účast na testu je povinná a absence (i z důvodu nemoci apod.) je považována za neúspěšné složení testu. Pokud student test úspěšně nesloží (klasifikace F nebo absence), má možnost využít jednoho opravného termínu pro každý (tedy I. i II.) test během semestru. Opravný termín I. testu je v 8.týdnu, opravný termín II. testu je ve 14.týdnu semestru.

Pro výjimečné případy, např. dlouhodobá nemoc, jsou vypsány již od začátku semestru náhradní termíny ve zkouškovém období a jsou shodné s termíny testů ve speciálním soustředění. Zápis na tyto termíny však bude možný až po ukončení semestru v systému Student. Jejich rozšíření bude provedeno pouze v případě obsazenosti všech stávajících termínů (případné upozornění na obsazenost termínů prosím zašlete garantovi předmětu). Pro identifikaci je nutné s sebou vzít index. Zda-li je student oprávněn (omluvená absence, nevyčerpaný opravný termín apod.) psát test v tomto termínu však nebude na místě kontrolována! Tato kontrola a také oprava testu bude provedena až vyučujícím, který studenta během semestru vyučoval. Z tohoto důvodu je zapotřebí svého vyučujícího s přihlášením na termín srozumět (alespoň formou e-mailu), aby se předešlo nedorozuměním.

Pokud student úspěšně absolvoval tento předmět na VŠCHT nebo jemu podobný na jiné vysoké škole, může požádat o uznání zápočtu. V takovém případě kontaktujte garanta předmětu.

Studentům je velmi doporučeno vypracovat před zápočtovými písemkami vzorové testy!

Poslední úprava: Cejnar Pavel (15.01.2014)
Sylabus -

1. Informační systém VŠCHT, základy práce počítačových sítí a Internetu a základní služby sítě VŠCHT: MS Outlook Web Access, VPN, WIFI přístup. Přenos počítačových souborů, vzdálené přihlášení. Systém STUDENT, CIS, ESO, MOODLE. Informační zdroje VŠCHT. E-learning a možnosti distančního vzdělávání. Technické vybavení počítačů. Programové vybavení počítačů (aplikace, základní formáty souborů), algoritmus, program, klasifikace programového vybavení a způsoby jeho pořizování, nejrozšířenější operační systémy, viry, bezpečnost dat, národní prostředí.

2. Technika psaní odborných dokumentů: základní struktura technické dokumentace, psaní matematických rovnic, tabulky.

3. Technika psaní odborných dokumentů: techniky práce s tabulkami a grafy, vizualizace experimentálních dat - část I.

4. Technika psaní odborných dokumentů: techniky práce s tabulkami a grafy, vizualizace experimentálních dat - část II.

5. Prezentace výsledků: publikování dokumentů, sdílení dat mezi aplikacemi, standard PDF, publikování a sdílení dokumentů na Webu. Technika přípravy přednášky včetně elektronické prezentace a posteru.

6. Aplikační úlohy 1.

7. Možnosti využití vestavěných funkcí v tabulkových procesorech.

8. Pokročilé techniky práce s nástroji tabulkových procesorů.

9. Tabulkové procesory a jejich možnosti využití pro vědecko-technické výpočty - část I.

10. Tabulkové procesory a jejich možnosti využití pro vědecko-technické výpočty - část II.

11. Práce s makry. Automatizace zpracování informací a technických dat.

12. Pokročilé techniky zpracování experimentálních dat v prostředí tabulkového procesoru.

13. Aplikační úlohy 2.

14. Současné trendy uplatnění informačních technologií na VŠCHT.

Poslední úprava: Hrnčiřík Pavel (10.10.2017)
Studijní prerekvizity -

nejsou

Poslední úprava: Hrnčiřík Pavel (15.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1.5 42
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Průběžné a zápočtové testy 80