Objektově orientované programování - N445007
Anglický název: Object Oriented Programming
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B445005
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B445005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na objektově orientované programování, jehož principy jsou demonstrovány nejen na jazyce Java. Praktická cvičení jsou věnována základům programovacího jazyka Java. Studenti jako individuální projekt implementují jednoduchou aplikaci s grafickým uživatelským rozhraním.
Poslední úprava: CRHAJ (02.03.2016)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

 • vytvářet jednoduché konzolové aplikace komunikující s uživatelem prostřednictvím souborů.
 • vytvářet jednoduché aplikace s grafickým uživatelským rozhraním.

Poslední úprava: VOVSIKJ (05.12.2013)
Literatura -

Z:Herout P.,Učebnice jazyka Java,Kopp,České Budějovice,2010,8072323982

Z:Herout P.,Java: grafické uživatelské prostředí a čeština,Kopp,České Budějovice,2001,8072321501

D:Pecinovský R.,Java 7: učebnice objektové architektury pro začátečníky,Grada,Praha,2012,8024736655

D:Darwin I.F.,Java: kuchařka programátora: [vzory a řešení pro vaše aplikace],Computer Press,Brno,2006,8025109445

Poslední úprava: VOVSIKJ (05.12.2013)
Studijní opory -

http://www.java.net/

http://help.eclipse.org/

http://www.eclipse.org/swt/docs.php

Poslední úprava: VOVSIKJ (05.12.2013)
Sylabus -

 1. Datové typy, deklarace proměnných, operátory, pole a řetězce.
 2. Větvení a cykly, standardní vstup a výstup.
 3. Třídy a instance, metody a atributy.
 4. Dědičnost, překrývání a přístupová práva.
 5. Rozhraní a polymorfizmus, vnořené a vnitřní třídy.
 6. Výjimky a ošetření výjimek, práce se soubory.
 7. Balíky a archivy JAR, spouštění programu z archivu JAR a konzolové aplikace.
 8. Grafické uživatelské rozhraní a událostmi řízené programování.
 9. Zobrazení a obsluha událostí, programové vyvolání události a adaptéry.
 10. Typy komponent a jejich základní události.
 11. Akce a vlastnosti komponent, práce s kurzorem.
 12. Kontejnerové komponenty, rozmísťování komponent, používání panelů, aktualizace rozměru komponenty.
 13. Komponenty a jejich události, metody událostí.
 14. Aplety a jejich životní cyklus.

Poslední úprava: VOVSIKJ (05.12.2013)
Studijní prerekvizity -

Aplikace výpočetní techniky - N445001

Poslední úprava: VOVSIKJ (05.12.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1.5 42
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Obhajoba individuálního projektu 60
Ústní zkouška 30