Objektově orientované programování - N445007
Anglický název: Object Oriented Programming
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B445005
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B445005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Crha Jan Ing. (02.03.2016)
Předmět je zaměřen na objektově orientované programování, jehož principy jsou demonstrovány nejen na jazyce Java. Praktická cvičení jsou věnována základům programovacího jazyka Java. Studenti jako individuální projekt implementují jednoduchou aplikaci s grafickým uživatelským rozhraním.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Vovsík Jaroslav Ing. Ph.D. (05.12.2013)

Studenti budou umět:

 • vytvářet jednoduché konzolové aplikace komunikující s uživatelem prostřednictvím souborů.
 • vytvářet jednoduché aplikace s grafickým uživatelským rozhraním.

Literatura -
Poslední úprava: Vovsík Jaroslav Ing. Ph.D. (05.12.2013)

Z:Herout P.,Učebnice jazyka Java,Kopp,České Budějovice,2010,8072323982

Z:Herout P.,Java: grafické uživatelské prostředí a čeština,Kopp,České Budějovice,2001,8072321501

D:Pecinovský R.,Java 7: učebnice objektové architektury pro začátečníky,Grada,Praha,2012,8024736655

D:Darwin I.F.,Java: kuchařka programátora: [vzory a řešení pro vaše aplikace],Computer Press,Brno,2006,8025109445

Studijní opory -
Poslední úprava: Vovsík Jaroslav Ing. Ph.D. (05.12.2013)

http://www.java.net/

http://help.eclipse.org/

http://www.eclipse.org/swt/docs.php

Sylabus -
Poslední úprava: Vovsík Jaroslav Ing. Ph.D. (05.12.2013)

 1. Datové typy, deklarace proměnných, operátory, pole a řetězce.
 2. Větvení a cykly, standardní vstup a výstup.
 3. Třídy a instance, metody a atributy.
 4. Dědičnost, překrývání a přístupová práva.
 5. Rozhraní a polymorfizmus, vnořené a vnitřní třídy.
 6. Výjimky a ošetření výjimek, práce se soubory.
 7. Balíky a archivy JAR, spouštění programu z archivu JAR a konzolové aplikace.
 8. Grafické uživatelské rozhraní a událostmi řízené programování.
 9. Zobrazení a obsluha událostí, programové vyvolání události a adaptéry.
 10. Typy komponent a jejich základní události.
 11. Akce a vlastnosti komponent, práce s kurzorem.
 12. Kontejnerové komponenty, rozmísťování komponent, používání panelů, aktualizace rozměru komponenty.
 13. Komponenty a jejich události, metody událostí.
 14. Aplety a jejich životní cyklus.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Vovsík Jaroslav Ing. Ph.D. (05.12.2013)

Aplikace výpočetní techniky - N445001

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1.5 42
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Obhajoba individuálního projektu 60
Ústní zkouška 30