Výtvarná dokumentace III - N700013
Anglický název: Art Documentation III
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Krajíček Milan MgA.
Sedmík Josef ak.mal.
Záměnnost : B700013, B700020
Je záměnnost pro: B700013
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je, aby studenti zdokonalili své výtvarné, grafické a modelační dovednosti. Studenti procvičují plošnou a prostorovou dokumentaci objektů a jejich tvarů ve spojitost s rekonstrukcí a doplňováním restaurovaných objektů.
Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

 potřebné výtvarné dovednosti nezbytné pro restaurování památek

 výtvarnou a grafickou dokumentaci objektů a jejich detailů

 prostorovou dokumentaci objektů a jejich detailů.

Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)
Literatura -

Materiály u vyučujícího.

Poslední úprava: TAJ148 (25.09.2013)
Studijní opory -

Materiály u vyučujícího.

Poslední úprava: TAJ148 (25.09.2013)
Metody výuky

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů:

Výtvarné, grafické a plastické osvojování problematiky heraldiky. Zoomorfní studie, vyjádření ve znaku, studie štítonoše ve znaku, aplikované heraldiky v památce, slohově dané památky, složitějšího reliéfního figurálního motivu na památce, prostorového figurálního motivu na památce užitého umění, restaurované památky, detailů, doplňování, rekonstrukce, včetně technického výkresu.

Poslední úprava: TAJ148 (25.09.2013)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

Studie vývojových prvků v klasicismu, ornamentika, dekory, tvarosloví

aplikované na památkách z kovů, zlatnictví, um. kovářství, glyptika

Odevzdání 1 výkresu A2; stud. materiály: Vývojové prvky, VOŠ Turnov

Studie vývojových prvků v secesi, ornamentika, dekory, tvarosloví

aplikované na památkách z kovů, zlatnictví, um. kovářství, glyptika

Odevzdání 1 výkresu A2; stud. materiály: Vývojové prvky, VOŠ Turnov

Celkem odevzdání 2 výkresů A2

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

1. Dokumentace dle předlohy v počtu 9ks.

Poslední úprava: TAJ148 (13.09.2010)
Sylabus -

Náplň předmětu je volena dle studijního oboru a zaměření studenta.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů:

Výtvarné, grafické a plastické osvojování problematiky symbolů a atributů v ikonografii a mytologii. Studie liturgické památky, islámské ornamentiky, královské koruny, vladařských insignií, studie restaurované památky, detailů, doplňování, rekonstrukce, včetně technického výkresu.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky:

Plošné a plastické dokumentace figurálních a monumentálních keramických a skleněných objektů.

Poslední úprava: TAJ148 (25.09.2013)
Vstupní požadavky

Zápočet z předmětu VÝTVARNÁ DOKUMENTACE III. může být získán pouze po získání zápočtu z předmětu VÝTVARNÁ DOKUMENTACE II.

Poslední úprava: TAJ148 (13.09.2010)
Studijní prerekvizity -

Výtvarná dokumentace II

Poslední úprava: TAJ148 (25.09.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Účast na seminářích 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z individuálních projektů 50