PředmětyPředměty(verze: 829)
Předmět, akademický rok 2014/2015
  
Mikroekonomie - N832001
Anglický název: Microeconomics
Zajišťuje: Ústav učitelství a humanitních věd (832)
Platnost: od 2013 do 2014
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 40 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pichaničová Ludmila Ing. CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Pichaničová Ludmila Ing. CSc. (30.11.2012)

Mikroekonomie studuje postupy, které lidé volí v podmínkách vzácnosti. Je třeba ovšem poznamenat, že se nejedná pouze o zúžené chápání tohoto pojmu na problém materiální nouze. Vzácnými zdroji jsou např. také čas a peníze. V podstatě každá volba obsahuje prvky vzácnosti a naším úkolem je skutečnost, že se musíme vyrovnávat se vzácností v jejích rozmanitých podobách. Cílem mikroekonomie je tedy seznámit studenty s těmi myšlenkovými postupy, které jim pomohou rozvíjet „cit pro ekonomii". Metodou jak toho dosáhnout je, aby studenti vnímali ekonomii jako vědu o přirozeném světě. Cílem předmětu je naučit studenty ekonomicky myslet a dále seznámit studenty se základními poznatky ekonomické vědy. Dalším cílem je objasnit hlavní aspekty fungování ekonomického systému. Absolvent kurzu pochopí základní ekonomické pojmy a modely ve světle nejnovějších vědeckých poznatků.Vzhledem k tomu, že přednášky jsou zaměřeny zejména pro posluchače technických a přírodovědných oborů, je předmět vybaven celou řadou grafů a číselných údajů, umožňujících snadnější pochopení dané problematiky. Je to snaha přiblížit studentům technických vysokých škol ekonomické veličiny, které ovlivňují ekonomické chování člověka a které nejsou tak snadno měřitelné jako např.hmotnost dráha a čas.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pichaničová Ludmila Ing. CSc. (29.11.2012)

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni ekonomicky myslet, teoreticky analyzovat ekonomické problémy a pochopit vztah ekonomické teorie a hospodářské praxe. Studenti budou schopni aplikovat základní principy ekonomického chování lidí a fungování trhů do soudobé hospodářské praxe a řešit aplikační příklady. Absolvent kurzu pochopí základní ekonomické pojmy a modely ve světle nejnovějších vědeckých poznatků, s důrazem na proces globalizace.Na základě absolvování předmětu mikroekonomie budou studenti schopni vysvětlit, řešit a aplikovat principy rozhodování a chování ekonomických subjektů (domácností a firem), fungování trhů, povahy konkurence a regulace na trzích, důsledků cenové regulace, trhů práce a kapitálu, teorie externalit a veřejných statků.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ832 (09.09.2013)

Typ Autor Název Vydal

Z Pichaničová L.,Pačesová H.: Ekonomie I,(Mikroekonomie), VŠCHT, 2005,ISNB 80-7080-503-X

Z Holman R. : Ekonomie, Praha, C.H.Beck, 4.vydání,80-7179-225-1

D Mankiw, N. G.: Zásady ekonomie, Praha, Grada 1999, K21

D Varian, H. R.: Mikroekonomie, Praha, Victoria Publishing 1995, K1

D Frank, R. H. Bernanke, B. S.: Mikroekonomie, Praha, Grada Publishing 2002, K9

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ832 (20.08.2013)

Pomocný text na http://www.vscht.cz/admin

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ832 (10.11.2012)

1. Stručný přehled vývoje dějin ekonomického myšlení

2. Základní problémy ekonomické organizace

3. Chování spotřebitele, užitečnost a potávka (celkový užitek, mezní užitek,poptávka, elasticita poptávky,tržní poptávka).

4. Chování výrobce, náklady a nabídka ( utopené náklady, náklady příležitosti,ekonomické náklady a ekonomický zisk,zastavení činnosti,odchod z trhu).

5. Produkční funkce a nákladová funkce firmy (nabídka firmy v krátkém a dlouhém období, změna nabídky, tržní nabídka).

6. Tržní rovnováha a efektivnost ( efektivnost tržní rovnováhy a její dosahování,zásahy státu do cen,spotřební daň,subvence, minimální cena).

7. Dokonalé a nedokonalé trhy (chování firmy v dokonalé konkurenci, mezní příjem a cena, maximalizace zisku,minimalizace ztráty).

8. Chování firmy v nedokonalé konkurenci (analýza monopolu a oligopolu, monopolistická konkurence,podnikatelé a inovace,podnikatelé a stát).

9. Konkurence a regulace ( otevřené a uzavřené trhy,antidumpingová politika,státem vytvářené monopoly,přirozený monopol).

10.Poptávka po výrobních faktorech (produkční funkce a mezní produkt,poptávka po výrobním faktoru,volba výrobní techniky a technická substituce).

11.Nabídka výrobního faktoru a renta (transferová platba a renta,nabídka a renta na pracovních trzích, trh práce a nezaměstnanost).

12.Kapitál a úrok ( kapitál a investice, úrok a časová míra preference, niminální a reálná úroková míra ,úspory,investice,trh zapůjčitelných fondů).

13.Investiční rozhodování a podnikání( aktiva, cena perpetuity, cena anuity, dnešní hodnota budoucích výnosů, míra výnosu, riziko a míra výnosu).

14.Externality (negativní externality,pozitivní externality,porušení práva,Coaseho teorém,Arthur Pigou).

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ832 (12.08.2013)

Žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Průběžné a zápočtové testy 50

 
VŠCHT Praha