PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2014/2015
  
Základy práva - N832013
Anglický název: Fundamentals of Law
Zajišťuje: Ústav učitelství a humanitních věd (832)
Platnost: od 2013 do 2014
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (1000)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Staré označení: ZSOP
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hrabánková Helena JUDr.
Anotace -
Poslední úprava: Hrabánková Helena JUDr. (11.09.2013)
Předmět je zaměřen na pochopení základních principů občanského, obchodního a pracovního práva. Základ tvoří seznámení s nejdůležitějšími právními instituty těchto hlavních právních odvětví. Poslední tři přednášky jsou pak věnovány správnímu právu, resp. jeho vybraným hlavním odvětvím (organizaci a činnosti veřejné správy v ČR a stavebnímu právu). Jednotlivé přednášky zohledňují rovněž novou právní úpravu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hrabánková Helena JUDr. (12.09.2013)

Studenti budou po absolvování tohoto předmětu schopni porozumnět základním právním pojmům a postupům. Dále budou schopni samostatně zpracovat jedodušší právní právní podání a smlouvy v přednášených oborech práva.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ832 (11.10.2013)

R: Šíma; Suk: Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, 4. vydání

R: Janků a kol.: Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, 11. vydání

A: Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění

A: Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

A: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

A: Zákon č. 500/2004, správní řád, v platném znění

A: Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

A: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Studijní opory -
Poslední úprava: Hrabánková Helena JUDr. (11.09.2013)

Žádné.

Sylabus -
Poslední úprava: Hrabánková Helena JUDr. (11.09.2013)

1) Úvod do problematiky předmětu

2) Základní občanská práva a povinnosti

3) Občanskoprávní vztahy

4) Občanskoprávní vztahy a jejich ochrana

5) Obchodní právo

6) Smlouvy I. (vznik, změna a zánik, zajištění závazku, prodlení, promlčení)

7) Smlouvy II. (kupní smlouva a smlouva o dílo)

8) Pracovní právo

9) Nároky z pracovního poměru

10) Jiná práva a povinnosti dle zákoníku práce (náhrada škody, bezpečnost a ochrana zdraví při práci)

11) Správní právo

12) Činnost veřejné správy

13) Stavební právo

14) Závěrečné shrnutí problematiky

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hrabánková Helena JUDr. (11.09.2013)

Žádné studijní prekvizity se nevyžadují.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Zkouškový test 50

 
VŠCHT Praha