Principy a praktické postupy restaurování uměleckých a umělecko-řemeslných děl z organických materiálů - P036002
Anglický název: Principles and Practical Procedures of Restoration of Art and Craft Works from Organic Materials
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Jiné [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Slovik Radomír Mgr., BcA.
Termíny zkoušek   
Anotace
Předmět je zaměřen na charakteristiku hlavních příčin, mechanizmů a důsledků degradace uměleckých a umělecko-řemeslných děl z organických materiálů. Studenti budou obeznámeni se současnými metodami a postupy restaurování a konzervování výše zmíněného typu památek. Do výuky budou zahrnuty i metodologické principy v oblasti přípravy opatření využívaných v současné péči o hmotné kulturní dědictví. Metodologie bude představena na vybraných případových studií z praxe. V rámci předmětu bude kladen i důraz na řešení koncepčních otázek spojených s průzkumem, restaurováním a ochrannou uměleckých děl v širším kontextu památkové péče.
Poslední úprava: Kubová Petra (04.11.2019)
Literatura

Z:BANIK, Gerhard a Irene BRÜCKLE. Paper and water: a guide for conservators. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2011. ISBN 978-0-7506-6831-6.

Z:ĎUROVIČ, M. Restaurování a konzerování archiválií a knih. Paseka Praha, Litomyšl, 2002. ISBN 80-7185-383-6

Z:ENGEL, Patricia, ed. New approaches to book and paper conservation-restoration. 2. Aufl. Horn: Verlag Berger, 2011. ISBN 978-3-85028-518-6.

Z:FUCHS, Robert, Christiane MEINERT a Johannes SCHREMPF. Pergament: Geschichte, Material, Konservierung, Restaurierung. München: Siegl, 2001. ISBN 3-935643-00-4.

Z:KOESTLER, Robert J., ed. Art, biology, and conservation: biodeterioration of works of art. New York: Metropolitan Museum of Art, c2003. ISBN 978-0-300-10482-0.

TROBAS, Karl. Grundlagen der Papierrestaurierung. Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1987. ISBN 3-201-01340-4.

D:FAIRBRASS, Sheila. Conference papers Manchester 1992. S.l.: Institute of Paper Conservation, c1992. ISBN 0-9507268-3-4.

D:HADGRAFT, Nicholas a Katherine SWIFT. Conservation and preservation in small libraries. Cambridge: Parker Library Publications, 1994. ISBN 1-897852-02-9.

D:Choices in conservation: practice versus research : 6-8 Oct. 2010, Teh Royal Library, Denmark : Graphic D:Documents Working Group Interim meeting. Copenhagen: Royal Library, [2010]. ISBN (Brož.).

Konserviranje knjig in papirja 2: Book and paper conservation 2. Ljubljana: Archiv Republike Slovenije, 2016. ISBN 978-961-6638-31-9. Sborníky.

D:LARSEN, René, ed. Microanalysis of parchment. London: Archetype, 2002. ISBN 1-873132-68-9.

Rukověť péče o papírové sbírkové předměty: sborník příspěvků přednesených na semináři GR ČR Metodika ochrany a ošetřování sbírkových předmětů na papíře a z papíru v muzeích a galeriích, v Litomyšli 21.-23.10.2003. Praha: Rada galerií České republiky, 2003. ISBN 80-903422-0-5.

D:ROBERTS, Matt a Don ETHERINGTON. Bookbinding and the conservation of books: a dictionary of descriptive terminology. Washington: Library of Congress, 1982. ISBN 0-8444-0366-0.

D:RÜCK, Peter. Pergament: Geschichte, Struktur, Restaurierung, Herstellung. Sigmaringen: Thorbecke, 1991. Historische Hilfswissenschaften, Bd. 2. ISBN 3-7995-4202-7.

D:ZELINGER, Jiří. Konzervace pergamenu a jeho uložení. Praha: Národní knihovna, 1992. ISBN 80-7050-137-5.

D:KOCH, H. Konservierung und Restaurierung von Wachssiegeln. Archivmitteilungen, 1958, vol. 3.

D:ROBERTS, JC. The chemistry of paper. The Royal Society of Chemistry, Cambridge 1996.

Odborná periodika: Seminář restaurátorů a historiků: ... : sborníky referátů. Praha: Národní archiv, 1974-2015.

Studies in conservation; Journal of Cultural Heritage; International Journal of Architectural Heritage;

Restauro - Zeitschrift für Restaurierung und Konservierung, Zprávy památkové péče

Poslední úprava: Kubová Petra (04.11.2019)
Sylabus
  • degradace uměleckých a umělecko-řemeslných děl z organických materiálů
  • základní principy a metodologie příprav a samotného restaurátorského/konzervátorského zásahu
  • současné postupy konzervování/restaurování uměleckých a umělecko-řemeslných děl z organických materiálů

Poslední úprava: Kubová Petra (11.11.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Ústní zkouška

Poslední úprava: Kubová Petra (04.11.2019)