Mineralogie - P108001
Anglický název: Mineralogy
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Koloušek David Ing. CSc.
Záměnnost : D108003
Je záměnnost pro: AP108001
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Koloušek David Ing. CSc. (13.06.2018)
V rámci předmětu je přednášena systematická mineralogie na základě Mineralogical Tables (Strunz, Tennison), speciální zaměření na horninotvorné minerály a silikáty podle Rock-forming minerals (Deer, Howie Zussmann (10 svazků). Přednášky jsou přizpůsobeny požadavkům studentů PGS s ohledem na zaměření disertační práce. Hlavní důraz je zpravidla kladen na silikáty, často však ještě s užším zaměřením na jílové minerály, jindy na minerály s prostorovou stavbou (živce), případně zeolity.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Koloušek David Ing. CSc. (13.06.2018)

Studenti budou umět:

Mineralogický systém, hlavní zástupce jednotlivých skupin, jejich strukturu a geologické prostředí vzniku.

Orientovat se ve strukturách silikátů a aluminosilikátů.

Literatura -
Poslední úprava: Koloušek David Ing. CSc. (13.09.2018)

Z: Nesse, W.D.: Introduction to Mineralogy, Oxford University Press, London, 2000.

Sylabus -
Poslední úprava: Koloušek David Ing. CSc. (13.06.2018)

• Prvky - kovy (Cu, Ag, Au, Fe, Pt a platinoidy Os, Ir, Pd, Rh), As, Bi, Sb slitiny; nekovy diamant, grafit a polymorfní modifikace S. Geneze a

využití

• Sulfidy (arzenidy, selenidy, teluridy) - sfalerit, wurtzit, chalokopyrit, bornit, pyrhotin, nikelín, pentlandit, argentit (akantit), molybdenit,

cinabarit, covellin, chalkozín, pyrit-markazit, arzenopyrit, antimonit, skupina sulfosolí, realgar a auripigment, geneze a využití.

• Halovce - halit, sylvín, fluorit, kryolit, carnalit, geneze a využití.

• Oxidy - hematit, korund, ilmenit, magnetit, rutil, kasiterit, spinelidy, chromit, chrysoberyl, columbit, tantalit, uraninit, kuprit, geneze a

využití

• Oxidy hydroxidy a hydroxidy - gibbsit, brucit, diaspor, boehmit, bauxity, goethit, lepidokrokit, manganit, geneze a využití.

• Karbonáty - strukturní typ kalcitu (kalcit, magnezit, siderit, rodochrozit), morfologie, geneze, využití; dolomit, ankerit, aragonit, malachit,

azurit. Geneze a využití.

• Sírany - baryt, celestin, anglezit, chalkantit, melanterit, epsomit, morfologie, geneze, využití

• Fosforečnany, arzeničnany, wolframany - monazit, apatit, pyromorfit, vivianit, eritrýn, annabergit, uranové slídy, scheelit, wolframit, geneze a u

vybraných zástupců využití.

• Křemičitany - nesosilikáty (granáty, olivíny, chondrodit, silimanit, andalusit, kyanit, staurolit, chloritoid, titanit, topaz, zirkon),

sorosilikáty (epidot, allanit, klinozoist, vesuvian, melilit),

inosilikáty (skupina pyroxenu, skupina amfibolů, pyroxenoidy, jejich pevné roztoky), cyklosilikáty (beryl, cordierit, sekaninait, trumalínová

skupina), fylosilikáty (kaolinit, mastek, pyrofyllit, serpentin - antigorit, chryzotil, slídy - muskovit, biotit, cinvaldit, lepidolit, chlority -

klinochlor, chamosit, pennantit, jílové minerály), tektosilikáty (draselné živce, sodnovápenaté živce, barnaté živce, zástupci živců - leucit,

nefelin, sodalit, hauyn, zeolity), geneze a u vybraných zástupců využití.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Koloušek David Ing. CSc. (13.06.2018)

Praktická zkouška - poznávání základních minerálů (50 typů), ústní zkouška